Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – март 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У првом тромесечју 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 21,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 22,9 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У марту су остварени приходи у износу од 67,5 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 90,8 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 23,3 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Непорески приходи остварени су у износу од 14,9 млрд динара, од чега је уплата добити ЈП Електромрежа износила 5,0 млрд динара. Порески приходи износили су 52,3 млрд динара, а донације 0,3 млрд динара. Март је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 27,0 млрд динара. Приход од ПДВ је нижи у односу на претходни месец с обзиром на знатно више повраћаје у марту, у складу са пореским календаром. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 13,4 млрд динара.

Приход по овом основу и даље је на ниском нивоу с обзиром да још увек трају ефекти формирања залиха акцизних производа. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима, односно углавном имају растући тренд с обзиром на уобичајени раст привредне активности у односу на почетак године.
На расходној страни за март је карактеристичан висок износ исплаћених камата у складу са планом отплате обавеза по основу јавног дуга. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд
ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 20,3 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 17,0 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,8 млрд динара. Извршење капиталних издатака и расхода за субвенције карактерише растући тренд у овом делу године.

На нивоу опште државе у првом кварталу је забележен дефицит у износу од 21,1 млрд динара. Према договору са ММФ , максимални износ дефицита за први квартал је утврђен на нивоу од 55,7 млрд динара. Бољи резултат од планираног са приходне стране у највећој мери последица је високе уплате дивиденди и добити јавних предузећа у износу од око 14,4 млрд динара. Са расходне стране највећи ефекат је имало слабо извршење капиталних издатака.

Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина суфицит је износио 1,6 млрд динара, РФЗО је забележио суфицит у износу од 2,0 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 3,8 млрд динара. На нивоу локалних самоуправа суфицит је износио 4,4 млрд динара што је у највећој мери резултат високих прихода по основу пореза на имовину у фебруару, с обзиром да се тада плаћају кварталне обавезе по овом основу.