Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – март 2014. године

У првом тромесечју 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 71,8 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 74,8 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У марту је дефицит буџета износио 38,4 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 58,1 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 96,4 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 50,7 млрд динара, а непорески 7,3 млрд динара. Март је, слично као и фебруар, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Претходних година значајан део прихода у марту представљале су уплате пореза на добит предузећа према коначном обрачуну, али је од ове године рок за уплату овог пореза померен за крај јуна. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 26,6 млрд динара. Приход од акциза износио је 11,9 млрд динара и има растући тренд с обзиром да слабе ефекти формирања залиха акцизних производа из децембра и јануара и да се производња и увоз ових производа враћа у нормалан ток. Преостали порески, као и непорески приходи, наплаћени су у складу са очекивањима.

Расходи буџета у марту 2013. године већи су него у претходна два месеца.
У марту месецу је већи обим расхода за камате услед доспећа купона на еврообвезнице Србија 2021 (72,5 млн америчких долара), као и плаћања обавеза по основу зајмова према Париском клубу поверилаца, Руској федерацији и Међународној банци за обнову и развој. Раст субвенција узрокован је највише исплатом пољопривредних субвенција, док су расходи везани за ванредне парламентарне изборе узроковали веће извршење осталих текућих расхода. У марту је дат и краткорочни зајам ЈП “Србијагас“ у износу од 4 млрд динара. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања и плате. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 22,2 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 21,4 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 21,6 млрд динара.

На нивоу опште државе у прва три месеца забележен је дефицит у износу од 64,5 млрд динара, при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 4,6 млрд динара, код АП Војводина 1,8 млрд динара, а код РФЗО 6,1 млрд динара. Ови суфицити су привременог карактера, јер је на пример, град Београд тренутно у статусу привременог финансирања, док
је висок суфицит код РФЗО последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.

Макроекономске и фискалне податке можете видети овде.