Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – мај 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У првих пет месеци 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 24,5 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 29,3 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У мају су остварени приходи у износу од 71,4 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 76,6 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 5,2 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода, индиректних корисника буџета.

Порески приходи у мају износили су 62,4 млрд динара, а донације 0,1 млрд динара. По основу ПДВ у мају је наплаћено 36,8 млрд динара. На висок приход значајно је утицала динамика исплате повраћаја ПДВ с обзиром да је већи део повраћаја доспео почетком јуна, уместо крајем маја. Као и у случају повраћаја ПДВ, тако је и део мајских акциза уплаћен у јуну што је утицало на нижи приход у односу на претходни месец. Приход по основу акциза у мају је износио је 12,7 млрд динара. Приход по основу пореза на добит је виши у односу на претходне месеце с обзиром да расте уплата пореза по основу годишњег обрачуна. Пошто је крајњи рок за обрачун и уплату 30. јун, овог месеца се очекује највећи приход по основу овог пореског облика. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 8,8 млрд динара и за разлику од претходних месеци није било значајних уплата ванредних прихода.

Извршени расходи у мају су били нижи у односу на расходе у априлу највише захваљујући мањим обавезама по основу камата. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд
ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 18,1 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у износу од 17,1 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 19,1 млрд динара.

На нивоу опште државе у периоду јануар – мај је забележен дефицит у износу од 27,2 млрд динара, док је дефицит у мају износио 5,1 млрд динара. Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина суфицит износи 1,7 млрд динара, РФЗО је, такође, у суфициту у износу од 2,2 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 3,4 млрд динара. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 7,2 млрд динара, од чега је само у мају остварен суфицит у износу од
3,3 млрд динара
захваљујући уплати кварталних обавеза по основу пореза на имовину.