Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – фебруар 2014. године

У прва два месеца 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 33,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 35,2 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У фебруару је дефицит буџета износио 26,4 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 58,8 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 85,2 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 51,8 млрд динара, а непорески 6,8 млрд динара. Фебруар је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 32,2 млрд динара. Приход од акциза износио је 9,1 млрд динара, и значајно је мањи него у јануару, с обзиром да је јануарски приход последица формирања залиха акцизних производа, што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза. У јануару су се акцизе повећале у складу са Законом о акцизама. Преостали порески, као и непорески приходи, су наплаћени у складу са очекивањима.

Расходи буџета у фебруару 2013. године извршени су према уобичајеној
динамици. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања и плате. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 25,3 млрд динара, од чега се највећи део односи на пензије и износи 23,6 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 22,8 млрд динара. У фебруару су приметно виши издаци за камате у складу са динамиком отплате дуга.

На нивоу опште државе у прва два месеца забележен је дефицит у износу од 23,3 млрд динара, при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 3,8 млрд динара, код АП Војводина 1,3 млрд динара, код ПИО фонда 1,2 млрд динара, а код РФЗО 5,7 млрд динара. Ови суфицити су привременог карактера, па је тако, на пример, висок суфицит код РФЗО последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.

Макроекономске и фискалне податке можете видети овде.