Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – август 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У периоду јануар – август 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 31 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 41,8 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У августу су остварени приходи у износу од 75,7 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 82,5 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 6,8 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода, индиректних корисника буџета.

Порески приходи у августу износили су 63,8 млрд динара. У односу на јул, знатно су нижи приходи по основу акциза и ПДВ. У претходна два месеца висок прилив од акциза на дуванске прерађевине био је узрокован утврђивањем нових износа акциза на дуванске производе у јулу, у складу са законом. Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што повећава наплату акциза. У месецима након утврђивања нових износа акциза знатно се смањује приход по овом основу. Што се тиче ПДВ, остварен је нижи приход јер се у јулу уплаћују и тромесечне обавезе по овом основу, а у августу обавезе само за претходни месец. Непорески приходи остварени су у износу од 11,6 млрд динара, од чега се 4,1 млрд динара односи на уплате добити Поште (1,8 млрд динара) и дивиденди НИС (2,3 млрд динара).
Донације су износиле 0,4 млрд динара.

Расходи су били на нивоу претходног месеца, с тим што су издаци за отплату камата били знатно виши а расходи за социјалну заштиту и отплату гарантованог дуга нижи. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд
ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 20,4 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у износу од 17,3 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,6 млрд динара.

На нивоу опште државе у периоду јануар – август забележен је дефицит у износу од 44,4 млрд динара, док је дефицит у августу износио 5,0 млрд динара. Бољи резултат од планираног са приходне стране у највећој мери последица је једнократних непореских прихода, као што су уплате дивиденди и добити јавних предузећа, у износу од око 31 млрд динара. Осим тога боља од очекиване је и наплата пореских прихода, пре свега ПДВ, акциза на дуванске производе и деривате нафте и доприноса. Са расходне стране највећи ефекат је имало слабо извршење капиталних издатака, као и отпремнина за раднике предузећа у реструктурирању.

Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина забележен је суфицит у износу од 0,9 млрд динара, док на нивоу локалних самоуправа суфицит износи 9,5 млрд динара. Што се тиче фондова социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање и РФЗО су у суфициту, док су ПИО фонд и фонд СОВО у дефициту 3,4 и 0,8 млрд динара, респективно. Дефицит ова два фонда је очекиван с обзиром на значајне депозите из претходних година којима располажу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит на крају августа износио 10 млрд динара.