Рок за пријаву годишњег пореза на доходак грађана 15. март

Директор Пореске управе Владимир Илић подсетио је данас да рок за пријаву годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину истиче 15. марта. Илић је истакао да обавезу пријављивања годишњег пореза на доходак имају физичка лица резиденти који су током 2005. године остварила доходак већи од 1.224.672 динара, као и странци – резиденти и резиденти упућени у иностранство ради обављања послова чији је доходак прешао 3.061.680 динара.

Пореску основицу чини разлика између дохотка за опорезивање и личних одбитака, при чему доходак чине зарада, приходи од самосталних делатности, ауторских права, закупа непокретних и покретних ствари, осигурања, уговора о делу и сл, док лични одбитак чини 40% просечне зараде и 15% за сваког издржаваног члана породице. Пореска стопа за годишњи порез на доходак грађана износи 10%. У случају неподношења или неблаговременог подношења пријаве, као и у случају навођења нетачних података у пријави, казне износе од 5.000 до 50.000 динара.

У 2005. години Пореска управа донела је 8.234 решења по основу овог пореског облика, са утврђеном пореском основицом у износу од 8.704.914.950 динара, што износи преко 870 милиона динара прихода од наплате пореза. Илић је као главни недостатак оваквог начина наплате пореза на доходак истакао то да захвата само регистроване приходе, док велика количина прихода од „рада на црно“ остаје неопорезована. С тим у вези Илић је за средину ове године најавио почетак праксе унакрсне процене имовине, при чему ће се посматрати прираст имовине у току године и упоредити са декларисаним приходима.

Илић је истакао значај процеса децентрализације Пореске управе, којим ће локалне Пореске управе добити овлашћење за наплату сопствених прихода, што се пре свега односи на порез на имовину и апсолутна права, таксе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и слично. Процес децентрализације захтева измене низа закона и организационе припреме у смислу прерасподеле људских и ресурса администрације. Илић је нагласио да овај пројекат захтева озбиљну јавну расправу и сарадњу више министарстава, пре свега Министарства за локалну самоуправу, Министарства финансија, Сталне конференције градова, као и низа других институција. За датум преноса овлашћења на локалне самоуправе најављен је 1. јануар 2007. године.