Реформски закони – здрав темељ за даљи напредак друштва

“Сет реформских закона који је пред посланицима представља здрав темељ за напредак друштва јер ће они за коначан резултат имати даље повећање инвестиционих активности, смањење незапослености и побољшање животног стандрада”, рекао је министар финансија Синиша Мали, образлажући сет пореских и других финансијских закона у Народној скупштини Србије.

Министар је навео да се пред посланицима налазе закони и одлуке које је предложило Министарство финансија и истакао да очекује аргументовану расправу
у
наставку седнице.

Mинистар је апострофирао да је један од најважнијих Предлог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, чије су доношење поздравили представници привреде.

Према његовим речима, најзначајније је то што се накнаде за коришћење јавних добара прописују једним законом. Он је навео да ће закон унапредити транспарентност система јавних прихода и обезбедити предвидивост трошкова пословања привреди.

Мали је навео да се укидају накнада за биогорива, накнада за обавезне резерве природног гаса,
накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

„У оквиру накнаде за заштиту и унапређивање животне средине брисано је утврђивање те накнаде по основу права својине на непокретности, односно закупа, или коришћења непокретности која се тренутно утврђује према површини стамбеног, односно пословног простора, односно земљишта за обављање делатности”, рекао је Мали. Он је навео да се смањује и висина накнаде за промену намене шума и шумског земљишта са десетоструке на петоструку вредност основице.

Говорећи о изменама Закона о порезу на добит, министар је рекао да ће се дугорочно смањити обавезе пореских обвезника кроз измене начина обрачуна амортизације. Такође, једна од новина је и признавање права на порески кредит у случају новчаних улагања извршених у повећање основног капитала тзв „стартап“ предузећа.
Ту је и признавање трошкова за истраживање и развој у циљу мотивисања предузетника за улагање у истраживачке области, а крајњи циљ је стварање иновативних прозвода.

Другим важним системским актом – Предлогом закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину предвиђа се даље уједначење примене пореских прописа и јачање правне сигурности као и адекватније опорезивање имовине сходно економској моћи пореских обвезника.

Најзначајнија новина је да се пореским мерама дестимулише градња без прописане дозволе и непоштовање рокова за градњу.

Министар је навео да су пред посланицима и измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана. Измене иду корак даље у даљем сузбијању сиве економије, пре свега у угоститељству.

Према његовим речима, закон предвиђа и измене пореског третмана прихода физичких лица у случају реализације вансудског поравнања између банке и корисника стамбеног кредита који се сматра проблематичним. Наиме, изузет је од опорезивања приход који физичко лице оствари по основу отписа дела потраживања. Позитивна измена је пореско ослобођење од пореза на зараду по основу солидарне помоћи за случај рођења детета до висине просечне зараде, по новорођеном детету, коју запослени оствари од послодавца.

Према речима министра, у циљу даље реформе Пореске управе, доноси се и нови Закон о играма на срећу који предвиђа
прелазак надлежности у области игара на срећу са Пореске управе на Управу за игре на срећу, оснивањем Управе за игре на срећу, као органа управе у саставу Министарства финансија.

Уско повезане са овим изменама су и измене Закона о пореском поступки и пореској администрацији. Наиме, основни разлог за доношење овог закона огледа се у брисању одредаба које прописују надлежност Пореске управе у области игара на срећу и преношење те надлежности на Управу за игре на срећу, прецизирао је
министар.

„Када је у питању предлог Закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу најзначајнија измена јесте дефинисање нове финансијске институције – примарног дилера, чија је сврха да се подстакне ликвидност тржишта државних хартија од вредности и ублажи ризик рефинансирања дуга“, рекао је министар.

Разлог доношења Царинског закона, објашњава Мали, јесте потреба за усаглашавањем са новим Царинским законом Европске уније, као и због отварања Поглавља 29 – Царинска унија.

„Поред преласка на безпапирно пословање и електронско окружење, треба да поједностави, модернизује и рационализује царинске процедуре са циљем да се обезбеди већа правна сигурност и ефикасније царинско пословање које ће бити у складу са савременим потребама. Кључна измена у овом Закону јесте увођење електронске комуникације између царине и приватног сектора“, рекао је он.

Када је реч о предлогу Закона о царинској служби, министар прецизира да се разлози за доношење овог закона огледају у чињеници да су у Републици Србији од маја 2010. године у примени два закона са истим називом, чији се чланови међусобно поклапају, а који уређују различиту материју. Доношењем тог закона успоставља се правна сигурност, објаснио је он.

Према његовим речима,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану има за циљ сузбијање нелегалне производње и промета дувана и дуванских производа. Примена измена и
допуна овог закона допринеће успостављању ефикасније контроле на тржишту дувана и дуванских производа ради очувања и повећања буџетских прихода.

Министар је навео да ће се разматрати и Предлог закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања.

“Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби увођења централне базе података о обвезницима доприноса за социјално осигурање, послодавцима и осигураницима.
Циљ закона је обезбеђивање ефикасније контроле наплате доприноса за обавезно социјално осигурање, смањење трошкова администрације и ефикасније функционисање система социјалног осигурања“, рекао је Мали.

Министар се осврнуо и на измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које су морале бити спроведене због фискалног растерећење прихода по основу рада, кроз смањење стопe доприноса за обавезно социјално осигурање.

Министар је навео и да су пред посланицима и измене Закона о јавној својини. Допуном овог закона омогућава се да друштва капитала основана по Закону о иновационој делатности, чији је један од оснивача РС, АП, ЈЛС могу користити и управљати непокретностима у јавној својини, као и да те непокретности могу дати у закуп стартап друштвима основаним по Закону о иновационој делатности у циљу инфраструктурне подршке иновационим делатностима.

Изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу приступило се имајући у виду проблеме у вези са утврђивањем oсновице обештећења по појединачним случајевима и укупног збира oсновице обештећења. Потребно је да се редефинише рок за утврђивање укупне основице обештећења, која се може знати тек пошто се донесе већи број решења о праву на обештећење у поступку реституције.

Пред посланицима се налазе и измене закона о републичким административним таксама с циљем усаглашавања са Законом о девизном пословању.

Посланици ће расправљати и о Нацрту закона о давању гаранције Републике Србије по основу Уговора о кредиту
за изградњу гасовода од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, о Нацрту закона о давању гаранције за изградњу развојног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), о предлогу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе НР Кине за изградњу обилазнице око Београда, моста преко Саве код Остружнице до Бубањ потока. Министар је представио и Нацрт закона о потврђивању анекса Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитовград са Европском инвестиционом банком, као и о Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Пројекат техничко-путничке станице Земун – фаза 2 са Европском банком за обнову и развој.