Поступак повраћаја средстава за регистрацију моторних возила у октобру 2012. године

Ступањем на снагу 1. октобра 2012. године Закона о изменама Закона о републичким административним таксама и односно 29. септембра 2012. године Уредбе о изменама уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницама, висини и начину обрачуна плаћања накнаде, престала је обавеза власника моторних возила за уплату републичке административне таксе, односно накнаде за загађивање животне средине, код регистрације моторних возила.

Међутим, због неблаговременог информисања, одређени број власника возила (и физичких и правних лица), почев од 1. октобра 2012. године извршио је, грешком, уплате поменутих јавних прихода.

Како би се, на најрационалнији и најмање оптерећујући начин по уплатиоце, извршио повраћај погрешно уплаћених средстава, потребно је да се:

1) Заинтересовани власници возила за повраћај средстава, обрате територијално надлежној јединице Управе за трезор која ће им обезбедити по два примерка обрасца Захтева за повраћај више уплаћених јавних прихода за регистрацију моторних возила (у даљем тексту: Захтев), који треба да се попуни и преда на шалтеру. Захтев се може преузети и са сајта МФП;
2) Уз Захтев, потребно је да се поднесе и оригинал уплатнице којом је извршена погрешна уплата;

3) Приликом предаје захтева, потребно је да се пружи на увид лична карта, или пасош, одакле се може исконтролисати ЈМБГ;

Управа за трезор извршиће повраћај средстава уплатом на текући рачун подносиоца захтева.

Захтеви се могу подносити у свим унутрашњим јединицама Управе за трезор закључно са 15. октобром 2012.године. После наведеног датума, захтеви за повраћај се достављају на уобичајен начин надлежној Пореској управи.