Постепено смањење јавног дуга

Министарство финансија (Управа за јавни дуг) поводом данашње објаве вести која ce oдноси на раст јавног дуга у периоду јануар 2015. године – 10. март 2015. године од милијарду евра, наглашава да је раст стања јавног дуга условљен највећим делом због раста вредности америчког долара у односу на евро.

До краја марта 2015. године јавни дуг ће се смањити због отплате дуга од преко 15 милијарди динара по основу хартија од вредности рочности до две године које доспевају на домаћем тржишту, при чему је задуживање за финансирање овог издатка одрађено емисијом трогодишњих динарских обвезница крајем фебруара 2015. године.

По другим основама јавни дуг до краја марта 2015. године ће се смањити и за 75 милиона евра због отплате дугова страним мултилатералним и билатералним кредиторима по основу спољног јавног дуга.

Имајући у виду да Република Србија има високу ликвидност, операције са јавним дугом на домаћем тржишту усмерене су на обезбеђивање средстава за финансирање доспећа хартија од вредности и финансирање смањивања стања динарског дуга рочности до две године, чиме се јавни дуг током текуће године неће повећавати услед операција задуживања на домаћем финансијском тржишту. Примарни фактор од утицаја на раст стања јавног дуга ће бити промена вредности америчког долара у односу на евро.