Пореска управа Републике Србије – домаћин заседања европским пореским администрацијама

Пореска управа Републике Србије домаћин је заседања IOTA (Интра-европска организација пореских администрација) Тематске групе „Едукација и сервисирање пореских обвезника“. Формирана је 2003. године и окупља сталне представнике пореских администрација 33 земље чланице Интра-европске организације пореских администрација. Тема заседања Тематске групе у Београду је: „Унапређење комуникације и олакшавање рада пореских обвезника у циљу побољшања добровољног измиривања обавеза“.

Скуп у Београду отворио је помоћник директора Пореске управе Републике Србије за образовање и комуникацију Зоран Васић, који је том приликом рекао „да се наша пореска администрација трансформише од једног ауторитативног органа који користи ригидне методе наплате пореза у клијентски оријентисану Пореску управу која информише и едукује пореске обвезнике како би поспешила добровољно извршавање пореских обавеза. Велику помоћ у раду и начину разумевања нових метода рада које усвајамо пружа нам искуство и информације које добијамо од осталих пореских администрација, као и информацијe до којих долазимо на скуповима попут овог у Београду“.

„У оквиру реализације пројекта модернизације пореске администрације имамо велику подршку немачке организације за техничку сарадњу GTZ, а у оквиру пројекта „Контакт центар“, који је један од централних стратешких пројеката наше пореске администрације сарађујемо са консултантском кућом „Human Dynamics“. Пореска управа Републике Србије интензивно сарађује и са француским Министарством економије, индустрије и запошљавања, Дирекцијом за јавне финансије као и са многим иностраним административним телима, удружењима и економским представницима у земљи“, рекао је помоћник директора Пореске управе за образовање и комуникацију Зоран Васић.

Првог дана рада, учесницима скупа представљен је систем комуникације и сервиса у Пореској управи Републике Србије, који заправо представља „хибридни модел“ комуникације са пореским обвезницима односно комбинацију централизованог и децентрализованог система комуникације, са тенденцијом преласка на централизовани систем комуникације. У оквиру централизованог система комуникације тренутно функционишe Инфоцентар за ПДВ, посебна организациона јединица специјализована за пружање информација везаних за ПДВ искључиво путем телефона, која би требало да прерасте у Контакт центар Пореске управе за све пореске облике. За 5 година рада, Инфо-центар је имао око 60.000 позива клијената и значајно је допринео лакшем увођењу ПДВ у пракси, јер је приликом комуникације са пореским обвезницима, осим пружања информација, спровођена и својеврсна едукација пореских обвезника. У склопу модернизације Пореске управе Републике Србије тренутно се спроводи почетна фаза пројекта «Контакт центра Пореске управе» који финансира Европска унија из CARDS програма преко својих одговарајућих органа, а на основу пројектног предлога којим је Пореска управа Републике Србије конкурисала за овај пројекат. Контакт центар предстaвљаће интегрални централизовани систем информисања пореских обвезника и обухватаће све пореске облике. Тренутно се спроводи фаза инсталирања ИТ опреме, као и почетна фаза едукације будућих агената који ће радити у Контакт центру.

Други облик централизоване комуникације са пореским обвезницима одвија се посредством е-maila. Електронском поштом стиже у просеку око 200 питања месечно односно 2.400 питања годишње, чији се одговори уредно објављују на сајту Пореске управе (www.poreskauprava.gov.rs).

Трећи облик централизоване комуникације са пореским обвезницима одвија се преко -организационе јединице Пореске управе специјализоване за пружање услуга једној циљној групи пореских обвезника а то су велики порески обвезници. Центар за велике пореске обвезнике (ЦВПО) од самог почетка развија у својој организацији и раду клијентско-функционални приступ према пореским обвезницима и остварује га преко електронског сервиса – puonline али и непосредним контактом запослених са пореским обвезницима. Свакодневна комуникација са великим пореским обвезницима олакшана је захваљујући примени интернет технологија.

Користећи модерне начине рада и нову технологију Пореска управа се трансформише од органа који само наплаћује и утврђује пореске обавезе у орган који правилно информише обвезнике у циљу побољшања испуњавања пореских обавеза. Резултат боље комуникације и побољшане обуке кадрова за шта је заслужан Сектор за образовање и комуникацију и Пореска управа у целини, огледа се у већој ефикасности наплате јавних прихода за које је задужена Пореска управа. Овакво проактивно деловање Пореске управе на територији Републике Србије позитивно утиче и на друге државне органе, који се прилагођавају раду Пореске управе.

Отварању тродневног заседања IOTA Тематске групе „Едукација и сервисирање пореских обвезника“ присуствовали су и представници немачке организације за техничку сарадњу GTZ, као и представници консултантске куће „Human Dynamics“.