Подношење завршних рачуна за бужетске кориснике

Измене Закона о буџетском систему и измене које су настале у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у 2005. години, условиле су и измене и допуне Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти.