Почетак примене Прелазног споразума са ЕЗ

Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране и Републике Србије, са друге стране представља трговински део Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице, и Републике Србије (ССП). Односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама Европске уније (ЕУ). Оба споразума су ратификована у Скупштини Србије и објављена у „Службеном листу РС“, број 83/2008 од 10.09.2008. године.

У складу са одредбама овог споразума, ЕУ и Србија ће у периоду од највише шест година, почевши од његовог ступања на снагу постепено успоставити зону слободне трговине.

Закључком Савета министара Европске уније од 29. априла 2008. године одлучено је да се примена Прелазног споразума одложи („замрзне“) због недовољне сарадње Србије са трибуналом у Хагу. Из тог разлога а у циљу скраћивања времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса кандидата за чланство у ЕУ, Влада Републике Србије је на 28. седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се прихвата Информација о почетку примене Прелазног споразума од 1. јануара 2009. године.
Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране и Републике Србије, са друге стране представља трговински део Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице, и Републике Србије (ССП). Односи се на међусобну трговину индустријским и пољопривредним производима и примењиваће се до ратификације ССП у земљама чланицама Европске уније (ЕУ). Оба споразума су ратификована у Скупштини Србије и објављена у „Службеном листу РС“, број 83/2008 од 10.09.2008. године.

У складу са одредбама овог споразума, ЕУ и Србија ће у периоду од највише шест година, почевши од његовог ступања на снагу постепено успоставити зону слободне трговине.

Закључком Савета министара Европске уније од 29. априла 2008. године одлучено је да се примена Прелазног споразума одложи („замрзне“) због недовољне сарадње Србије са трибуналом у Хагу. Из тог разлога а у циљу скраћивања времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса кандидата за чланство у ЕУ, Влада Републике Србије је на 28. седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се прихвата Информација о почетку примене Прелазног споразума од 1. јануара 2009. године.

I СТОПЕ ЦАРИНЕ

У вези са Закључком Владе, имајући у виду да су царинске стопе које се примењују на увоз робе утврђене у Закону о Царинској тарифи, задужено је Министарство финансија да између осталог допуни Закон о Царинској тарифи одредбом која гласи:

„Ако Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране не ступи на снагу до дана ступања на снагу овог закона, на увоз робе пореклом из Европске заједнице стопе царине утврђују се у складу са динамиком смањења стопа царине предвиђеном Законом о потврђивању Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, број 83/08).

Одредба става 1. овог члана престаје да важи даном почетка примене, односно ступања на снагу Прелазног споразума из става 1. овог члана. “

Горе поменутом одредбом установљен је правни основ за почетак „једностране“ примене споразума. Потпуна либерализација ће бити завршена након шест година, односно 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од стања у привреди, односно одговарајућем привредном сектору, што је и предвиђено чланом 8. Прелазног споразума (ССП Члан 23.).

Закон о допунама Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС“, бр. 5/09) ступио је на снагу 30. јануара 2009. године. Даном ступања на снагу овог закона почиње примена Прелазног споразума.

Преузмите цео текст саопштења