Окончан првостпенени поступак према компанији Мобтел

Пореска управа окончала је у петак 21. маја поновни првостепени поступак који је покренут према компанији Мобтел, као уговорном јемцу за дуг Астра банке по основу једнократног пореза на есктрапрофит. Полазећи од становишта Врховног суда Србије изнетог у пресуди од 9. октобра 2003. године, а на основу члана 3, 34, 147 и 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и члана 192, 261 и 264. Закона о општем управном постуку, донето је решење којим је предузећу Мобтел наложено да утврђену обавезу измири у року од 15 дана од дана пријема решења, под претњом принудног извршења.