Одржан округли сто „Програм економских реформи (ЕРП)“

Министарство финансија, представници Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) одржали су данас округли сто на тему ”Програм економских реформи (ЕРП)” са циљем дефинисања развојних приоритета Републике Србије за период 2016.-2018. године.

Meтoдoлoгиja припрeмe oвoг Програма је унапређена у oднoсу нa прошлу гoдину и захтева бољу повезаност макро-фискалног оквира и секторских мера којима се спроводе приоритетне структурне реформе у Републици Србији.
Oсим тoгa, ЕРП ћe у цeлoсти увaжaвaти кључнe eлeмeнтe Фискалне сратегије за период 2016-2018. године кaкo у пoглeду прojeктoвaнe динaмикe приврeднoг рaстa тaкo и у дoмeну рaспoлoживих
финaнсиjских и других рeсурсa.

Министар финансија Душан Вујовић је, отварајући овај скуп, у уводној речи говорио о значају Програма као и корацима у његовој припреми. ”Циљ овог програма, као и осталих процеса Евроинтеграција, је да побољшамо сопствени начин планирања и реализације крупних пројеката и унапредимо начин сагледавања потребних ресурса и планираних и очекиваних резултата. Дефинисањем приоритета омогућавамо јасну слику шта су наше жеље и који је најбољи начин да их сведемо у оквире који су нам расположиви са становишта буџета за наредну годину и средстава које можемо да привучемо из иностранства као и са становишта рокова и капацитета“, рекао је министар. Он је додао да нови формат документа не би требало да буде дужи од 80 страна и наглашава потребу јасног дефинисања мањег броја (највише 10 ) приоритета који ће бити реализовани.

Секторске реформе које у овом циклусу израде Програма буду идентификоване и потврђене од стране Владе Републике Србије, имаће приоритет у финансирању из националних извора, средстава развојне помоћи укључујући средства из Инструмената за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) и средстава међународних финансијских институција.

Имајући у виду да је Програм један од захтева ЕУ у процесу придруживања земаља кандидата за чланство, у његову припрему су укључени представници ОЕЦД, како би помогли у анализи области и сектора који треба да буду обухваћени овим програмом. У овом циклусу је договорено активно укључивање Секретаријата за јавне политике са намером да током октобра, у сарадњи са координаторима за израду Програма из надлежних министарстава сарађује на припреми и дефинисању секторских предлога и мера. Србија је у обавези да, као земља кандидат за чланство у ЕУ, достави Програм најкасније до почетка наредне године.

На састанку су говорили и представници Европске Комисије из Директората за суседску политику и проширење, именовани координатори надлежних министарстава и представници цивилног друштва и релевантних институција.