Од 12. јуна веће плате за запослене у здравству

Министри финансија и здравља Млађан Динкић и Томица Милосављевић обавестили су данас, на конференцији за новинаре да ће, према Уредби о повећању плата и распона зарада у здравству, 12.јуна 2004. године почети испала зарада запосленима у здравству, и то по новим коефицијентима, које је Влада данас утврдила.

Министар здравља истакао је да се променама коефицијената плата запослених у здравству мења и однос између зарада запослених из те области, тј. измедју најнижег и највишег степена стручности,
од 1,3 колико је био у мају, на садашњих 1: 3,5.

Према најављеном повећању, плате лекара субспецијалисте у јуну би биле повећане са 23.290 на 28.180 динара у септембру, лекара са 18.200 на 21.670, а сестара са 11.500 у мају, на 12.964 динара, у септембру.

Министар Динкић упознао је јавност и са најновијим решењима које је Министарство финансија прихватило у јавној расправи и уградило у текст Нацрта закона о ПДВ-у.

1. Уместо по општој стопи од 18% према првом Нацрту закона о порезу на промет и додату вредност, прихваћено је да се по посебној стопи ПВД од 8% опорезује и приплодна стока, као и услуге смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима.
2. Одредба члана 24. Нацрта закона, која се односи на пореска ослобођења са правом одбитка претходног пореза, проширена је увођењем две нове тачке које се односе на „слободне зоне“, а које гласе: а) унос добара у слободну зону, осим добара за крајњу потрошњу у слободној зони и б) пружање услуга корисницима слободне зоне.
3. У одредбу члана 25. Нацрта закона уводи се нова тачка која се односи на ослобођење без права на одбитак претходног пореза за услуге из области науке, као и овлашћење министру финансија да ближе уреди остваривање овог пореског ослобођења.
4. У делу Нацрта закона који се односи на повраћај пореза, уграђена је могућност, да се обвезницима који су претежно извозници изврши повраћај ПДВ најкасније у року од 15 дана, по истеку рока за предају пореске пријаве, а не у року од 45 дана како је то предвиђено за остале пореске обвезнике.
5. У одредбу члана 64, која се односи на обавезу пописа залиха на дан 31. децембра 2004. године и на признавање палћеног пореза на промет садржаног у тим залихама као претходног пореза, извршено је прецизирање, тако да се ова могућност даје само лицима која на залихама имају акцизне производе, и то: дуванске прерађевине, алкохолна пића, кафу, моторни бензин, дизел гориво и лож уље, за која је порез на промет плаћен преко куповне цене или при увозу.

Министар Динкић је рекао и да измене Закона о порезу на добит предузећа треба да омогуће велику атрактивност Србије за домаћа и инострана улагања, јер ће пореска стопа са постојећих 14 бити снижена на десет одсто, чиме ће Србија постати земља са најнижом стопом пореза на добит предузећа и то не само у односу на земље региона, већ и земље Европске уније.
“Превасходни циљ јесте подстицање улагања у опрему у одређеним областима, а то су пољопривреда, производња текстила, коже и обуће, електроиндустрија, металопрерађивачка индустрија, производња аутомобила и других саобраћајних средстава, рециклажа, кинематографска и видео производња”, рекао је Динкић и додао да су предвиђени посебни подстицаји за запошљавање у виду

пореског кредита од 100% од трошкова плата новозапослених радника.

„Ко запосли новог радника имам потпуни одбитак од пореске основице“, објаснио је Динкић.

Он је рекао да је Влада
данас донела Одлуку о уплати 50 милиона
динара на име побољшања друштвеног стандарда пензионера. “ То су средства која су намењена за трошкове лечења најугроженијих пензионера“, рекао је Динкић.

Министар Динкић је рекао да је данас донета и Уредба о субвенцијама за унапређење села
којом се, за пољопривреднике млађе од 40 година одобравају бесповратна средства у износу од 30-50% њихових инвестиција, за производњу цвећа, унапређење расног састава стоке, као и системе за наводњавање.