Oбjaшњeњe o усклaђивaњу фискaлнe кaсe збoг прoмeнe пoрeскe стoпe ПДВ

Mинистaр финaнсиja и приврeдe дao je oбjaшњeњe o пoступaњу у примeни нoвe стoпe у oбрaчуну ПДВ, да порески обвезници могу самостално да изврше промену пореске стопе ПДВ.
У складу са законском одредбом члана 4. тачка 21) Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 135/04), обвезници ПДВ који су дужни да евидентирају промет преко фискалне касе могу, приликом промене пореске стопе ПДВ, да изврше потребно усклађивање фискалне касе преко овлашћеног сервисера, односно да самостално изврше промену пореске стопе ПДВ.

Усклађивање због промене пореске стопе ПДВ дозвољено је од момента израде дневног извештаја (нпр. за 30. септембар) до момента формирања првог фискалног исечка (нпр. 1. октобра).

Објашњење у вези са поступањем обвезника ПДВ при усклађивању фискалне касе због промене пореске стопе ПДВ, са аспекта Закона о фискалним касама

Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ