Обавеза пописа залиха уџбеника и наставних средстава

Продавци на мало уџбеника и наставних средстава који су ослобођени од плаћања пореза на промет (чл. 11, ст. 1, тач. 19 Закона о порезу на промет) обавезни су да обаве попис затечених залиха (чл. 39 Закона порезу на промет) на дан 13. марта 2003. године и да утврде нове, ниже малопродајне цене тих производа без пореза на промет.

Попис се обавља у продавницама и другим пословним јединицама које обављају промет уџбеника и наставних средстава на мало.

У складу са Законом о уџбеницима и другим наставним средствима, пописују се:
1. књиге – уџбеници за основну и средњу школу;
2. књиге – основни или помоћни уџбеници за више школе, факултете и универзитете;
3. лектира, збирке задатака, приручници и практикуми, речници, школски глобуси и школске зидне карте, географски и историјски атласи, дијапозитиви и графички прикази (графофолије, схеме, скице и сл.) који су одобрени за употребу у основним и средњим школама;
4. дијапројектор;
5. епископ;
6. графоскоп;
7. пластелин;
8. креда;
9. боје (дрвене, воштане, водене и темпере);
10.
шестари, лењири, троуглови и угломери;
11.
цртаћи сто за ученике;
12.
џепни калкулатори.