Обавеза пописа имовине и обавеза и обрачун амортизације за 2006. буџетску годину

Обвезници који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству, дужни су да изврше попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра. Обвезник пописа може предвидети, својим интерним општим актом и дуже периоде за обављање пописа: књига, филмова, фотоса, архивске грађе и др. али тај период не може бити дужи од пет година.

Обрачун амортизације, за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби, врши се на исти начин како је извршен обрачун на крају 2002, 2003. 2004. као и 2005. године, обзиром да нису донети нови прописи из ове области.