Нацрти и предлози

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

doc

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Нацрт закона о изменама Закона о јавној својини

doc

Нацрт закона о изменама Закона о јавној својини

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

pdf

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

pdf

Коефицијент делатности

Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи

pdf

Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи

pdf

Образложење

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

pdf

Образложење

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

pdf

Образложење

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

pdf

Образложење

pdf

Преглед одредаба Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

pdf

Образложење

pdf

Преглед одредаба Закона о порезу на доходак грађана које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт Закона о јавним набавкама, 23.1.2019.

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи

pdf

Примедбе из јавне расправе

pdf

Нацрт царинског закона, 13.07.2018. године

pdf

Закључак Одбора за привреду и финансије

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, новембар 2018

pdf

Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, новембар 2018

pdf

Одредбе које се мењају

pdf

Нацрт закона о изменама Закона о републичким административним таксама, новембар 2018

pdf

Одредбе које се мењају

pdf

Образложење

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, новембар 2018

pdf

Одредбе које се мењају

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, новембар 2018

pdf

Одредбе које се мењају

pdf

Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара, новембар 2018

pdf

Образложење

pdf

Прилог 1 - Рударство

pdf

Прилог 2 - Енергетске накнаде

pdf

Прилог 3 - Шумске накнаде

pdf

Прилог 4 - Воде

pdf

Прилог 5 - Заштићена подручја

pdf

Прилог 6 - МЖС загађивање

pdf

Прилог 7 - Отпад

pdf

Прилог 8 - Употреба обале

pdf

Прилог 9 - Безбедност пловидбе

pdf

Прилог 10 - Путеви

pdf

Прилог 11 - Железнице

pdf

Прилог 12 - Јавне површине

pdf

Прилог 13 - Лековити фактор

pdf

Прилог 14 - Туристички простор

pdf

Прилози 15 и 16 - Електронске комуникације

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, новембар 2018

pdf

Одредбе које се мењају

pdf

Информација

pdf

Прелиминарна листа структурних реформи (СР) ЕРП 2019-2021