Макроекономски и фискални подаци за март 2018. године

Буџет Републике Србије*

У првом кварталу 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 6,5 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 266,7 млрд динара, док су расходи износили 260,3 млрд динара. У марту је дефицит буџета износио 12,1 млрд динара.

Приходи су наплаћени у износу од 89,6 млрд динара, од чега су порески приходи износили 75,9 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 38 млрд динара и акциза у износу од 20,7 млрд динара. Непорески приходи остварени су у износу од 13,1 млрд динара, од чега се 2,9 млрд динара односи на приход по основу премије за емитовање хартија од вредности. Прилив донација је износио 0,6 млрд динара.

Расходи су извршени у износу 101,7 млрд динара. Као и у фебруару, расходи за камате су били високи, али у складу са планом отплате јавног дуга. Расходи за запослене износили су 21,2 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 14 млрд динара. У односу на прва два месеца значајно су виши капитални расходи, расходи за набавку роба и услуга и субвенције што је и очекивано.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе у првом кварталу забележен фискални суфицит у износу од 3,7 млрд динара (0,4% БДП) и примарни фискални суфицит у износу од 45,6 млрд динара (4,3% БДП).

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) износи 5 млрд динара, у највећој мери захваљујући уплати тромесечних обавеза по основу пореза на имовину (прва рата пореза доспела је на наплату средином фебруара). АП Војводина је остварила суфицит од 2,2 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају марта у дефициту од 9,7 млрд динара. ПИО фонд тренутно бележи дефицит од 7,8 млрд динара, а РФЗО дефицит у износу од 2,3 млрд динара, који је финансиран пренетим средствима из претходне године. Национална служба за запошљавање је у суфициту од 0,4 млрд динара, док је буџет Фонда СОВО у балансу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије су у дефициту од 0,3 млрд динара.

*
Редовни месечни извештаји за буџет Републике не укључују податке о приходима и расходима индиректних корисника који нису укључени у систем извршења буџета.

Макроекономски и фискални подаци, 10. мај 2018. године