Макроекономски и фискални подаци за мај 2017. године

Буџет Републике Србије

На крају маја остварен је суфицит републичког буџета у висини од 12,5 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 434,3 млрд динара, док су расходи износили 421,8 млрд динара.

У мају, као и претходног месеца, остварен је суфицит у износу од 1,8 млрд динара, при чему су укупни приходи износили 87,3 млрд динара док су расходи извршени у износу од 85,6 млрд динара.

Порески приходи износили су 77 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 40 млрд динара, углавном захваљујући високом приходу по основу увозне компоненте. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 22,4 млрд динара. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима.

У мају је поред редовних непореских прихода уплаћена и премија по основу реотварања емисије ХоВ у износу од 1,2 млрд динара. Приход по основу донација износио је 0,4 млрд динара.

Расходи су извршени у износу 85,6 млрд динара. Расходи за запослене су износили 19,9 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 16 млрд динара. Већи износ исплаћених субвенција у мају односи се на капиталну субвенцију за учешће у кредиту за изградњу железничке инфраструктуре.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, на крају маја, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 23 млрд динара и примарни суфицит у износу од 87,8 млрд динара. Боље остварење од планираног углавном је резултат боље наплате најзначајнијих пореских прихода (ПДВ, акцизе и доприноси) и већих једнократних уплата непореских прихода.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају маја износи 12 млрд динара. Овако висок суфицит код локалних самоуправа, највећим делом је последица динамике уплате пореза на имовину, с обзиром да је средином маја доспела на наплату друга рата овог пореза. У истом периоду, АП Војводина је остварила суфицит од 2,3 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају маја у дефициту (3 млрд динара). ПИО фонд је у дефициту од 5,2 млрд динара, кaо резултат вишка пренетих средстава из претходне године у 2017. годину. РФЗО је забележио суфицит у износу од 0,7 млрд динара. Национална служба за запошљавање је такође у суфициту од 1,4 млрд динара, док је Фонд СОВО мај завршио са избалансираним буџетом.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно имају дефицит од 0,8 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци за мај 2017. године