Макроекономски и фискални подаци за јануар 2018. године

Буџет Републике Србије

У јануару 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 22,1 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 86,6 млрд динара, док су расходи износили 64,5 млрд динара.

Порески приходи износили су 77,7 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 32,7 млрд динара и акциза у износу од 31,4 млрд динара. Приход од ПДВ у јануару је висок с обзиром да се плаћају обавезе за претходна три месеца, укључујући и децембар који карактерише висока потрошња. Добром остварењу прихода од акциза највише је допринело формирање залиха акцизних производа што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза. Ово се у највећој мери односи на акцизe на дуванске производе. Непорески приходи остварени су у износу од 8,5 млрд динара, а прилив донација је износио 0,3 млрд динара.

Расходи за запослене износили су 21,3 млрд динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 10,9 млрд динара. Уобичајено је да су почетком године укупни расходи нижи од месечног просека с обзиром на мањи број радних дана и тек започете процедуре јавних набавки.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе у јануару је забележен фискални суфицит у износу од 18,7 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 22,5 млрд динара.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) у јануару износи 2,7 млрд динара. У истом месецу АП Војводина је остварила суфицит од 1,0 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су укупно у дефициту од 8,4 млрд динара. ПИО фонд тренутно бележи дефицит од 7,4 млрд динара, а РФЗО дефицит у износу од 1,2 млрд динара, који су финансирани пренетим средствима из претходне године. Национална служба за запошљавање и Фонд СОВО су остварили благе суфиците. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије су у суфициту од 1,4 млрд динара.


Макроекономски и фискални подаци, 9. март 2018. године