Макроекономски и фискални подаци за децембар 2017. године

Буџет Републике Србије*
На крају 2017. године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 33,9 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 1.119,1 млрд динара, док су расходи износили 1.085,2 млрд динара.

Укупни приходи буџета наплаћени у децембру износили су 93,4 млрд. Порески приходи наплаћени су у износу од 80,2 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ (37,5 млрд динара). По основу акциза наплаћено је 24,9 млрд динара.

Традиционално, у децембру је наплата пореза на доходак знатно већа у
односу на остале месеце, с обзиром на исплате „тринаесте плате“, бонуса, награда и осталих једнократних плаћања. Непорески приходи остварени су у износу од 11,1 млрд динара, при чему се 1,3 млрд динара односи на уплату дела добити и дивиденди. По основу донација у децембру је у буџет уплаћено 2,1 млрд динара.

Расходи буџета су сезонски највиши у децембру. Укупно је извршено 135,8 млрд динара расхода с обзиром да се крајем године по убрзаној динамици плаћају расходи за субвенције, набавку роба и услуга и капиталне инвестиције. Знатно већи износ трансфера ООСО, који је такође карактеристичан за децембар, проистиче из потребе финансирања редовних принадлежности ових организација почетком године када остварују мање приходе.

Буџет опште државе

По први пут од 2005. године, на нивоу опште државе у 2017. години забележен је укупан фискални суфицит у износу од 52,3 млрд динара (1,2% БДП) и примарни фискални суфицит у износу од 173 млрд динара (3,9% БДП). Према договору са ММФ, на нивоу целе године планиран је фискални дефицит од 75,2 млрд динара, што значи да је остварени резултат бољи за 127,5 млрд динара. Боље остварење од планираног резултат је, пре свега, боље наплате свих категорија прихода.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају године износи 11,6 млрд динара. У истом периоду АП Војводина је остварила суфицит од 0,7 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају децембра остварили суфицит од 9,8 млрд динара и то ПИО фонд 1,8 млрд динара, РФЗО 3,8 млрд динара и Национална служба за запошљавање 4,2 млрд динара. Фонд СОВО је на крају године у балансу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије на крају године су у дефициту од 3,7 млрд динара.

*
Редовни месечни извештаји за буџет Републике не укључују податке о приходима и расходима индиректних корисника који нису укључени у систем извршења буџета (FMIS-Financial Managemant Information System).

Макроекономски и фискални подаци, 6. фебруар 2018. године