Макроекономски и фискални подаци за август 2017. године

Буџет Републике Србије

На крају августа остварен је суфицит републичког буџета у висини од 66,5 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 744,5 млрд динара, док су расходи износили 678,0 млрд динара.

У августу, као и претходног месеца, остварен је суфицит у износу од 6,5 млрд динара, при чему су укупни приходи износили 84,8 млрд динара, док су расходи извршени у износу од 78,3 млрд динара.

Порески приходи у августу износили су 73,2 млрд динара. Уобичајено, највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ и акциза. Приход од ПДВ износио је 38 млрд динара, док су акцизе наплаћене у износу од 20,1 млрд динара. И остале категорије пореских прихода наплаћене су у складу са очекивањима.

Непорески приходи остварени су у износу од 11,4 млрд динара. Приход по основу донација износио је 0,1 млрд динара.

На расходној страни трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) износили су 16 млрд динара, а расходи за запослене 19,2 млрд динара.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе, на крају августа, забележен је укупан фискални суфицит у износу од 80,4 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 170,9 млрд динара. Боље остварење од планираног углавном је резултат боље наплате појединих пореских прихода (ПДВ, порез на добит и доприноси) и већих непореских прихода по основу уплате дивиденди.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) на крају августа износи 14,2 млрд динара и додатно је увећан у односу на јул захваљујући уплати тромесечних обавеза по основу пореза на имовину. У истом периоду АП Војводина је остварила суфицит од 4,4 млрд динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су на крају августа у дефициту од 4,4 млрд динара. ПИО фонд и РФЗО тренутно бележе дефиците, 5,9 и 1,3 млрд динара, респективно, који су финансирани пренетим средствима из претходне године. Национална служба за запошљавање је остварила суфицит од 2,7 млрд динара, док је Фонд СОВО на крају августа у балансу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије тренутно су у дефициту од 0,4 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци, 26. септембар 2017. године