Извршењe републичког буџета у првој половини године

Toкoм првих шeст мeсeци 2015. гoдинe oствaрeн je дeфицит рeпубличкoг буџeтa oд свeгa 26.4 млрд динaрa. To je зa скoрo 80 млрд (77,7 млрд) бoљe у oднoсу нa плaн кojи je пoдржao MMФ и чaк 100 млрд бoљe oд дeфицитa oд 126 млрд oствaрeнoг у истoм пeриoду прoшлe гoдинe.

Напомињемо да се подаци односе искључиво на извршење директних буџетских корисника, с обзиром на то да подаци о сопственим приходима индиректних буџетских корисника (ИБК) и из њих финансираних расхода нису расположиви у месечној динамици.

Истичемо и да се подаци за прву половину године односе искључиво на републички буџет, док ће подаци о консолидованом резултату опште државе за исти период бити расположиви у другој половини јула.

Остварени резултат је нaстao услeд мера штедње које Влада Републике Србије доследно спроводи с једне стране, али и боље наплате пореских и непореских прихода, односно веће фискалне дисциплине, с друге.

Појединачно највећи допринос остварен је уштедама кроз смањење плата у јавном сектору и дела пензија, тако да највећи део заслуга припада управо грађанима Србије.

Министарство финансија поздравља спремност грађана Србије да заједничким напорима уз Владу Србије, обезбеде дугорочну финансијску стабилност и макро-економску одрживост, и на тај начин разумевањем и подршком допринесу остварењу економских циљева и раста запослености.