Извршење буџета Републике – септембар 2016. године

У периоду јануар – септембар 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 27,2 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике износи 8,8 млрд динара. Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – септембар 2016. године за 5,9 млрд динара, у односу на исти период претходне године.

У септембру су остварени приходи у износу од 81,7 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 86,4 млрд динара. Остварен је дефицит у износу од 4,6 млрд динара. *

Порески приходи републичког буџета у септембру износили су 65,3 млрд динара. ПДВ је остварен у износу од 32,6 млрд динара, а акцизе у износу од 18,6 млрд динара. У претходним месецима висок прилив од акциза на дуванске прерађевине био је узрокован утврђивањем нових износа акциза на дуванске производе, у складу са законом. Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што повећава наплату акциза. У месецима након утврђивања нових износа акциза знатно се смањује приход по овом основу. Ремонт рафинерије нафте довео је до ниже производње нафтних деривата, те и нижег прихода по основу акциза на нафтне деривате. Високом остварењу прихода значајно су допринели и непорески приходи у износу од 14,6 млрд динара, од чега су уплате добити јавних предузећа и дивиденди износиле 5,9 млрд динара. По основу донација уплаћено је 1,9 млрд динара.

На расходној страни буџета није било веће разлике у односу на претходни месец, осим већих обавеза по основу камата, што је у складу са планом отплате. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 19,0 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 18,5 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,2 млрд динара.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе на крају трећег тромесечја ове године забележен је дефицит у износу од 4,5 млрд динара. Планирани дефицит у оквиру Програма са ММФ, у истом периоду је
износио 115,2 млрд динара. Много бољи резултат остварен је на приходној страни, бољом наплатом пореских прихода (ПДВ, акцизе, доприноси, порез на добит), али и већом уплатом једнократних непореских прихода од очекиване.

Збирни суфицит локалних самоуправа на крају септембра износи 7,4 млрд динара. АП Војводина је тренутно у суфициту од 2,0 млрд динара. Дефицит Фонда СОВО је 0,9 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,4 млрд динара. Дефицит ова два фонда финансира се депозитима из претходне године којима ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 2,1 и 2,8 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде, а у децембру једна и по зарада.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита намењених изградњи путне инфраструктуре, те је њихов укупан дефицит износио 19,2 млрд динара.

*Нису укључени приходи и расходи индиректних корисника буџета