Извршење буџета Републике – октобар 2016. године

У периоду јануар – октобар 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 34,3 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике износи 14,1 млрд динара (табела 4). Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – октобар 2016. године за 6,7 млрд динара, у односу на исти период претходне године.

У октобру су остварени приходи у износу од 87,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 80,8 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 7,1 млрд динара.

Порески приходи републичког буџета у октобру износили су 76,9 млрд динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 43,7 млрд динара. У октобру се плаћају тромесечне обавезе по овом основу тако да је и приход знатно виши него у претходна два месеца. Приход по основу акциза износио је 19,2 млрд динара. Остварење непореских прихода
износило је 10,7 млрд динара, при чему је премија по основу поновног отварања емисије обвезница износила 1,3 млрд динара. По основу донација уплаћено је 0,3 млрд динара.

На расходној страни буџета није било веће разлике у односу на претходни месец, осим мањих обавеза по основу камата. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 18,6 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 19,2 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,5 млрд динара.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе на крају октобра забележен је дефицит у износу од 5,8 млрд динара. Планирани дефицит у оквиру Програма са ММФ у истом периоду износи 122,4 млрд динара. Много бољи резултат остварен је на приходној страни, бољом наплатом пореских прихода (ПДВ, акцизе, доприноси, порез на добит), али и већом уплатом једнократних непореских прихода од очекиване.

Збирни суфицит локалних самоуправа на крају септембра износи 6,1 млрд динара. АП Војводина је тренутно у суфициту од 1,8 млрд динара. Дефицит Фонда СОВО је 0,9 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,5 млрд динара. Дефицит ова два фонда финансира се депозитима из претходне године којима ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 2,6 и 3,4 млрд динара, респективно.

Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде, а у децембру једна и по зарада.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита намењених изградњи путне инфраструктуре, те је њихов укупан дефицит износио 25,3 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци, 30. новембар 2016. године