Извршење буџета Републике – новембар 2016. године

У периоду јануар – новембар 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 37,4 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике износи 15,4 млрд динара (табела 4). Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – новембар 2016. године за 7,1 млрд динара, у односу на исти период претходне године.

У новембру су остварени приходи у износу од 87,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 84,8 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 3,1 млрд динара.

Порески приходи републичког буџета у новембру износили су 76,9 млрд динара и једнаки су пореским приходима из октобра. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 40,9 млрд динара. Нижи приход од ПДВ у новембру, у односу на октобар, је очекиван с обзиром да се у октобру плаћају тромесечне обавезе по овом основу. Приход по основу акциза износио је 22,9 млрд динара. Приходи од акциза расту на месечном нивоу јер слабе ефекти гомилања залиха дуванских производа у летњем периоду. Остварење непореских прихода
износило је 10,5 млрд динара, при чему је по основу дивиденди и добити уплаћено 0,9 млрд динара. По основу донација уплаћено је 0,4 млрд динара.

На расходној страни буџета најзначајнија ставка су били трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) при чему је одступање у односу на претходне месеце проузроковано исплатом бонуса пензионерима у појединачном износу од 5.000 динара. Укупан износ је био 8,5 млрд динара, а исплату је извршио фонд ПИО. Редовни трансфери ООСО износили су 17,7 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду за исплату пензија износио 15,1 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,5 млрд динара. У складу са планом отплате јавног дуга расходи по основу камата и главнице по гаранцијама су нижи него у октобру.

Буџет опште државе

На нивоу опште државе на крају новембра забележен је дефицит у износу од 6,8 млрд динара. Планирани дефицит у оквиру Програма са ММФ у истом периоду износи 131,0 млрд динара. Много бољи резултат остварен је на приходној страни, бољом наплатом пореских прихода (ПДВ, акцизе, доприноси, порез на добит), али и већом уплатом једнократних непореских прихода од очекиване.
Збирни суфицит локалних самоуправа на крају септембра износи 6,1 млрд динара. АП Војводина је тренутно у суфициту од 3,4 млрд динара. Дефицит Фонда СОВО је 1,0 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 8,5 млрд динара. Дефицит ова два фонда финансира се депозитима из претходне године којима ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 2,7 и 3,4 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде, а у децембру једна и по зарада.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита намењених изградњи путне инфраструктуре, те је њихов укупан дефицит износио 28,3 млрд динара.

Макроекономски и фискални подаци, 21. децембар 2016. године