Извршење буџета Републике – јул 2016. године

У периоду јануар – јул 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 22,0 млрд динара. Суфицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике (приказано у табели 4) износи 7,7 млрд динара. Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – јул 2016. године за 3,9 млрд динара, у односу на исти период претходне године.

У јулу су остварени приходи у износу од 104,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 79,0 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 25,9 млрд динара. *

Порески приходи су износили 95,0 млрд динара. Висок ниво прихода остварен је захваљујући високој уплати акциза и добром приходу по основу ПДВ. Приход од акциза у износу од 34,2 млрд динара резултат је више фактора. Повећана потрошња горива узрокована пољопривредним радовима и већим обимом саобраћаја, нарочито транзитног, резултирала је
већим приходима по основу акциза на нафтне деривате. Други разлог високог прилива по основу акциза је утврђивање нових износа акциза на дуванске производе, у складу са законом.

Уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што се рефлектује на наплату акциза. У јулу је остварен највиши приход од ПДВ у овој години – 45,7 млрд динара. У јулу се уплаћују тромесечне обавезе по овом основу, а остварен је и значајан приход по основу ПДВ на увозну робу. Приход по основу пореза на доходак је виши у односу на претходне месеце због уплата годишњег пореза на доходак и пореза на дивиденде и удела у добити. Уплате пореза на регистровано оружје су довеле до скока ставке осталих пореских прихода. Непорески приходи остварени су у износу од 9,4 млрд динара, а по основу донација уплаћено је 0,5 млрд динара.

Расходи су износили 79,0 млрд динара и нижи су него у претходном месецу, углавном због нижих обавеза по основу камата и активираних гаранција. Разлика је делимично ублажена повећањем капиталних издатака. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 18,7 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 18,4 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,7 млрд динара.

На нивоу опште државе у првих седам месеци је забележен дефицит у износу од 0,9 млрд динара. Одличан фискални резултат је остварен захваљујући бољим приходима, пре свега бољој наплати најважнијих пореских категорија као што су ПДВ, акцизе, доприноси и порез на добит. С друге стране, непорески приходи су били знатно виши од очекиваних захваљујући уплатама дивиденди јавних предузећа и лиценце за 4Г мобилну телефонију. У јулу је остварен суфицит у износу од 17,3 млрд динара. На крају јула збирни суфицит локалних самоуправа износи 8,7 млрд динара захваљујући високим приходима у мају,
чему су допринели уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од продаје земљишта који је једнократног карактера. АП Војводина је тренутно у суфициту од 1,5 млрд динара захваљујући уплати пореза на добит по годишњем обрачуну у јуну. Дефицит Фонда СОВО је 0,6 млрд динара, а ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,3 млрд динара, с обзиром на депозите из претходне године којим ова два фонда располажу. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 1,3 и 2,1 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 14,5 млрд динара.

*Нису укључени приходи и расходи индиректних корисника буџета