Извршење буџета Републике – јануар 2016. године

У јануару 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 33,0 млрд динара (у табели 4. суфицит на нивоу Републике износи 32,2 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су остварени у износу од 93,7 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 60,7 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 72,9 млрд динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 36,6 млрд динара. Приход од ПДВ у јануару је висок с обзиром да се плаћају обавезе за претходна три месеца, укључујући и децембар који карактерише изузетно висока потрошња. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 27,7 млрд динара. Добром остварењу прихода од акциза највише је допринело формирање залиха акцизних производа што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза. Ово се у највећој мери односи на изузетно добру наплату акциза на дуванске производе. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 20,7 млрд динара, од чега је 12,7 млрд динара приход по основу лиценци за коришћење мобилне мреже четврте генерације.

Расходи су извршени у износу 60,7 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 18,8 млрд динара, док су трансфери ООСО износили 13,8 млрд динара. Уобичајено је да су у јануару и фебруару укупни расходи нижи од месечног просека с обзиром на мањи број радних дана и тек започете процедуре јавних набавки.

На нивоу опште државе у јануару је забележен суфицит у износу од 30,0 млрд динара, при чему је на нивоу локалних самоуправа суфицит износио 2,1 млрд динара, код АП Војводина 0,7 млрд динара, док је ПИО фонд забележио дефицит у износу од 7,2 млрд динара, с обзиром на значајан депозит из претходне године којим располаже. РФЗО је забележио суфицит у износу од 3,5 млрд динара што је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само полoвина месечне зараде. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 1,5 млрд динара.

Макроекономске и фискалне податке можете погледати овде.