Извршење буџета Републике – фебруар 2016. године

У прва два месеца 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 10,2 млрд динара (у табели 4. суфицит на нивоу Републике износи 7,5 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У фебруару су остварени приходи у износу од 69,3 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 92,1 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 58,9 млрд динара. Фебруар је, уобичајено, месец са веома ниским приходима, с обзиром на мању привредну активност на почетку године. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 33,5 млрд динара. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 14,6 млрд динара. Пад у односу на јануарски приход последица је формирања залиха акцизних производа, што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 10 млрд динара, од чега је уплата дивиденди јавних предузећа износила 1,5 млрд динара. Приход по основу донација износио је 0,45 млрд динара.

Расходи су извршени у износу 92,1 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене, трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) и отплата камата. На исплату плата запосленима утрошено је 18,9 млрд динара, док су трансфери ООСО износили 20,8 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 18,6 млрд динара.

На нивоу опште државе у прва два месеца је забележен суфицит у износу од 8,6 млрд динара, при чему је суфицит АП Војводина износио 1,1 млрд динара. ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,2 млрд динара, с обзиром на значајан депозит из претходне године којим располаже. Национална служба за запошљавање и СОВО фонд су тренутно у благом суфициту. РФЗО је забележио суфицит у износу од 2,8 млрд динара што је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде. Збирни суфицит локалних самоуправа износио је 6,8 млрд динара што је у највећој мери резултат високих прихода по основу пореза на имовину, с обзиром да се у фебруару плаћају кварталне обавезе по овом основу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 2,7 млрд динара.