Измиривање прве рате пореза на имовину најкасније до 15. фебруара

Власници опорезивих непокретности (станова, кућа, пословног простора…) у Србији – обвезници пореза на имовину дужни су да, најкасније до 15. фебруара текуће године, уплате аконтацију прве рате пореза на имовину за 2003. годину.

Напомињемо да надлежни порески орган неће обвезницима слати никаква посебна решења за уплату аконтације нити друга обавештења за уплату ове аконтације.

Сваки порески обвезник
обрачунава и измирује ову обавезу тако што у уплатницу уноси четвртину суме задужења по пореском решењу из прошле године. У уплатнице се уноси и нови број уплатног рачуна који се прибавља код надлежног пореског органа.

Нови број уплатног
рачуна потребно је уписати и на уплатницама којима се измирује и евентуално неизмирени дуг за прошлу годину.

Друга могућност за измирење дуга, а то је и препорука, јесте да се порески дуг
измири непосредно на пореској благајни.

На пореским решењима за 2003. годину (која ће обвезницима
бити уручена током марта-априла), биће уписани одговарајући бројеви
уплатних рачуна и други потребни подаци,
а
сама динамика плаћања биће као и у претходним годинама: на четири рате,
и то тако што се по добијању пореског решења плаћа разлика прве рате и уплаћене аконтације, друга рата до 15. маја, трећа рата
до 15. августа и до 15. новембра четврта рата.