Измена обрасца бр. 2 за завршни рачун

У Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти објављеном у “Службеном гласнику РС“, број 11/05, у обрасцу Биланс прихода и расхода – Образац 2, колона 1 ознака ОП 2257, у колони 3-Опис КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА, уместо бројева: “(2252+2255)“ треба да стоје бројеви: “(2252+2254) или (2254-2253)“. Образац можете преузети из блока Трезор