Издавање фискалних рачуна обавезно

Министарство финансија обавештава да је, према обвезник дужан да сваком купцу изда фискални исечак за купљена добра, пружене услуге.
Ако обвезник купцу не изда фискални исечак, купац има право да купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику, као и да о томе достави податак Министарству финансија. Инфо телефон 011/361-9900.