Архива закона – остало

Централни регистар обавезног социјалног осигурања

pdf

Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурањa („Службени гласник РС“, бр. 95/18)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурањa („Службени гласник РС“, 116/14 )

pdf

Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурањa

pdf

(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 44/14 - др. закон, 116/14 )

pdf

Упутство о поступку подношења пријава на обавезно социјално осигурање у електронском облику и издавању потврде о пријему („Службени гласник РС“, бр. 53/2013)

Дуван

pdf

Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 93/2012, 108/2013 и 95/2018) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

pdf

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)

pdf

Усклaђeни изнoси нaкнaдa из члaнa 32. стaв 3, члaнa 40. стaв 3, члaнa 45. стaв 1. тaчкa 4) и члaнa 54. стaв 3. Зaкoнa o дувaну (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.)

pdf

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 8 од 3. фебруара 2017. год.)

pdf

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (“Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)

pdf

Закон о дувану («Сл.гласник РС»,бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, 24.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о дувану, 10.12.2012. године

Јавна својина

pdf

Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”, бр. 53/1995, 23/2001, 20/2009 И 55/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о изменама и допунама закона о експропријацији, 18.3.2009. године

docx

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 (др. закон), 108/2016) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавној својини, 24.11.2011. године

pdf

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ („Сл. гласник РС, бр. 34/2015)

pdf

Закон о допунама закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ („Сл. гласник РС, бр. 103/2015)

Ауторска права

pdf

Закон о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима, 18.12.2012. године

Осигурање

pdf

Закон о измени Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр.119/2012)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о осигурању, 15.7.2005. године

pdf

Закон о осигурању, 21.5.2004. године

Обавезно осигурање у саобраћају

pdf

Закон о изменама закона о обавезном осигурању у саобраћају, 29.9.2012. године

pdf

Закон о обавезном осигурању у саобраћају 15.7.2009. године

Враћање одузете имовине и обештећење

pdf

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – УС и 95/2018) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014)

pdf

Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 24.12.2013. године

pdf

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, 24.11.2011. године

pdf

Закон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“, број 119/12)

pdf

Закон о обиму средстава општина, градова из пореза на зараде и пореза на промет у 2004, март 2004. године

xls

Табела 1.18.2003.

pdf

Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, 18.12.2002. године

pdf

Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2002. години

pdf

Закон о измени и допуни закона о порезу на промет, 23.7.2004. године

rs/a

Закон о порезу на промет, 26.11.2002. године

Спречавање прања новца и финансирање тероризма

pdf

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 29/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 113 од 17. децембра 2017. год.)

pdf

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пречишћен текст утврдила Управа за спречавање прања новца („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/2014

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, 8.12.2010. године

pdf

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (“Службни гласник РС”, бр. 29/2015)

Игре на срећу

pdf

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018, 95/2018 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о играма на срећу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 93/2012 – др. закон, 30/2018 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о играма на срећу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 93/2012)

Јавне набавке

pdf

Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавним набавкама, 22.12.2008. године

pdf

Закон о реструктурирању дуга по НФА и ТДФА издавањем обвезница Републике Србије, 15.7.2005. године

pdf

Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС“, бр. 43/2004)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о јавним приходима и јавним расходима, март 2004

pdf

Закон о јавним приходима и јавним расходима, 31.03.2001.

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на финансијске трансакције (“Службени гласник РС”, број 43/2004)

pdf

Закон о порезу на финансијске трансакције, 22.04.2003. године

pdf

Закон о престанку важења закона о порезу на фонд зарада, март 2004. године

pdf

Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење)

pdf

Закон о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурањe, 28.11.2008.

pdf

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)

Закон о контроли државне помоћи

pdf

Закон о контроли државне помоћи, “Службени гласник РС”, број 51 од 14. јула 2009.

pdf

Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе („Службени гласник РС“, бр. 76 од 4. септембра 2015. год.)