Прописи у припреми

Прописи у припреми

Нацрт закона о дигиталној имовини

Нацрт закона о дигиталној имовини
Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту закона о дигиталној својини

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Одредбе које се мењају

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Нацрт закона о изменама о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Одредбе које се мењају

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама
Одредбе које се мењају

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о фискализацији

Радна верзија Нацрта закона о фискализацији
Образац формулара за консултације
Позив за консултације

Нацрт закона о дигиталној имовини

Нацрт закона о дигиталној имовини
Образац формулара за консултације
Позив за консултације

Полазне основе за израду текста Нацрта закона о контроли државне помоћи

Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи
Радна верзија Нацрта закона о контроли државне помоћи
Полазна основа за Нацрт закона о контроли државне помоћи

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023.