Архива прописа – јавне расправе

pdf

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину - одредбе Закона чије се измене и допуне врше

pdf

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

pdf

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

pdf

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Јавни позив за учешће у јавној расправи

pdf

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Закључак о спровођењу јавне расправе са Програмом јавне расправе

pdf

Закључак о спровођењу јавне расправе са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о јавним набавкама

pdf

Нацрт закона о јавним набавкама

pdf

Нацрт Извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период децембар 2015-децембар 2017. године

pdf

Прилог 1

pdf

Прилог 2

pdf

Прилог 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ НАЦРТА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

pdf

Нaцрт зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa

pdf

Прилoг 1

pdf

Прилoг 2

pdf

Прилoг 3

pdf

Прилoг 4

pdf

Прилoг 5

pdf

Прилoг 6

pdf

Прилoг 7

pdf

Прилoг 8

pdf

Прилoг 9

pdf

Прилoг 10

pdf

Прилoг 11

pdf

Прилoг 12

pdf

Прилoг 13

pdf

Прилoг 14

pdf

Прилoг 15

pdf

Прилoг 16

pdf

Прилoг 17

pdf

Oбрaзлoжeњe

pdf

Зaкључaк o спрoвoђeњу jaвнe рaспрaвe

pdf

Прoгрaм jaвнe рaспрaвe

pdf

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

pdf

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

pdf

Пoзив зa учeшћe у jaвнoj рaспрaви

doc

Oбрaзaц – примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт зaкoнa o нaкнaдмa

docx

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

pdf

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.

pdf

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.

pdf

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

pdf

бразложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

pdf

Преглед одредаба Закона o пореском поступку и пореској администрацији које се мењају, односно допуњују, април 2018

pdf

Прoгрaм Eкoнoмских рeфoрми 2016-2018. гoдинa Пoглaвљa 4. и 5. Рaднa вeрзиja

pdf

Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe кoмeнтaрa и сугeстиja

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, децембар 2017.

pdf

Образложење са прегледом одредаба Закона о порезу на добит правних лица које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, децембар 2017.

pdf

Образложење

pdf

Преглед одредаба Закона о порезу на доходак грађана које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, децембар 2017.

pdf

Образложење

pdf

Преглед одредаба Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, децембар 2017.

pdf

Образложење са прегледом одредаба Закона о порезу на додату вредност које се мењају, односно допуњују

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, децембар 2017.

pdf

Образложење

pdf

Преглед одредаба Закона о републичким административним таксама које се мењају, односно допуњују

pdf

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића, 10.08.2017.

pdf

Образац АМ - К

pdf

Образац ЗАМ - ЦА

pdf

Образац ЗАМ - K

pdf

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза, 10.08.2017.

pdf

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, 10.08.2017.

pdf

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини, начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, 10.08.2017.

pdf

Образац ПП ОА

pdf

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, 10.08.2017.

pdf

Образац ПП ОАЕЛ

pdf

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића., 10.08.2017.

pdf

Закључак Одбора Владе за привреду и финансије

pdf

Јавни позив за учешће у јавној расправи са Програмом јавне расправе

pdf

Предлог стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године

pdf

Акциони план за спровођење Стратегије

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи

pdf

Нaцрт зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

pdf

Образложење Нaцртa зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

pdf

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

pdf

Програм jaвне рaспрaве o Нaцрту зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

pdf

Јавна расправа - Нацрт закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности

pdf

Јавна расправа - Нацрт закона о изменама и допунама Закона о хипотеци, 30.12.2014. године

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о хипотеци

pdf

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 1.8.2014. године

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 2.9.2014. године

pdf

Jавнa расправa о Нацрту закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 26.12.2014. године

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи, 19.1.2015. године

pdf

Jавнa расправa о Нацрту закона о осигурању депозита, 26.12.2014. године

pdf

Jавнa расправa о Нацрту закона о Агенцији за осигурање депозита, 26.12.2014. године

pdf

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

pdf

Програм јавне расправе

doc

Образац учешћа у јавној расправи

pdf

Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе

pdf

Образложење Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе