30. април – рок за измиривање обавеза буџетских корисника

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да до 30. априла 2004. године, уплате на рачун Извршења буџета Републике, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2003. години. Ово се односи на средства која су им пренета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2003. годину, закључно са 31. децембром 2003. године.