15. фебруар – рок за уплату прве рате пореза на имовину

Појединачну пореску пријаву поднело је 119.408 пореских обвезника, а то је 88% од укупног броја евидентираних обвезника, рекла је директор Пореске управе Марија Дрча Угрен, на конференцији за новинаре. Подносилац појединачне пореске пријаве је дужан да, до 31. јануара 2004. године, изда потврду о плаћеним порезима по одбитку, у коју се уноси и приход, који представља основ за обрачун пореза.

15. марта 2004. године истиче рок за подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2003. годину, подсетила је директор Пореске управе Марија Дрча-Угрен. Пријаву су дужни да поднесу грађани, који су у 2003. години остварили доходак већи од 867.225 динара.
Ово је износ увећан за 26,03% у односу на прошлогодишњи, јер толико износи раст зарада у 2003. години, рекла је директор Пореске управе. Доходак грађана чини годишњи збир опорезивих прихода, који се умањују за плаћени порез и доприносе на терет запосленог. Рок за плаћање пореза је 15 дана од дана пријема решења.

Према евиденцији Пореске управе, у Србији има
1.450.000 обвезника пореза на имовину, а рок за уплату прве рате је 15. фебруар 2004. године,
изјавила је Дрча-Угрен, на конференцији за новинаре у Пореској управи. Средином следеће седмице почеће дистрибуција уплатница обвезницима. Пореска управа прати редовну наплату пореза и у случају нередовне уплате, предузима мере принудне наплате, нагласила је директор Пореске управе и додала да прошлогодишњи приход од пореза на имовину износи 1,7 милијарди динара.