Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
07. новембра 2019.

Република Србија објављује резултат откупа њених обвезница са доспећем 2020 U.S.$1,500,000,000 4.875 процената

Република Србија („Издавалац” или „Република”), коју представља Влада Републике Србије, преко Министарства финансија, данас објављује резултат откупљњних обвезница од подобних имаоца обвезница својe недоспелe Обвезницe са доспећем 2020 U.S.$ 1.500.000.000 4,875 процената. Обвезнице са доспећем 2020 (Нерестриктивна глобална обвезница ISIN: XS0893103852, Код: 089310385, Рестриктивна глобална обвезница ISIN: US817477AD48, Код: 089319536, CUSIP број: 817477AD4), (од којих U.S.$800,000,000 је трентуно недоспело) („Обвезнице“) на тендеру за делимичан или потпун откуп Обвезница од стране Издаваоца за готовину из новог финансирања који ће бити прихваћен или одбијен у складу са Новим условом финансирања (као што је дефинисано у наставку), („Позив”).

Позив је објављен дана 28. октобра 2019. године под условима и у складу са условима наведеним у Меморандуму о понуди за откуп обвезница од 28. октобра 2019. године („Меморандум о понуди за откуп“), припремљен од стране Републике. Термини написани великим словима, ако нису другачије дефинисани у овом сопштењу за јавност, имају значење предвиђено у складу са Меморандумом о понуди за откуп обвезница.

Крајњи рок важења Позива је истекао у 17.00 по њујоршком времену, 4. новембра 2019. године.

Република потврђује да је утврђивање цене за Нове обвезнице успешно завршено 5. новембра 2019. године. У зависности од прихватања или одустајања од новог услова финансирања на или пре датума салдирања, Република објављује да ће прихватити све U.S.$ 589.663.000 у укупном номиналном износу Обвезница које су благовремено понуђене за куповину у складу са Позивом.
Куповна цена Обвезница прихваћених за куповину у складу са Позивом износи 1.011,25 УСД за 1.000 УСД номиналне вредности Обвезница и релевантне обрачунате камате на такве Обвезнице.

Датум салдирања за откуп Обвезница, у складу са Позивом, је 13. новембар 2019. године. Прихваћене обвезнице за куповину ће бити салдиране путем редовне процедуре Клириншких система. Све обвезнице прихавћене у откупу ће бити поништене у складу са Позивом, док ће Обвезнице које нису понуђене или прихваћене за куповину у оквиру Позива остати недоспеле, очекивано U.S.$ 210.337.000.

ОДРИЦАЊЕ Ово саопштење мора се читати заједно са Меморандумом о понуди за откуп обвезница. Ово саопштење и Меморандум о понуди за откуп обвезница садрже важне информације које треба пажљиво прочитати. Уколико имате било какве недоумице у вези са садржајем овог саопштења или Меморандума о понуди за откуп обвезница, препоручује се консултација са сопственим финансијским и правним саветницима, укључујући и било кaкве пореске поседице, одмах од вашег брокера, менаџера банке, адвоката, рачуновође или другог независног финансијског или правног саветника. Ово саопштење служи само у информативне сврхе. Позив за откуп подлеже позивима и ограничењима за дистрибуцију како је у потпуности описано у Меморандуму о понуди за откуп обвезница. Ни ово саопштење нити Меморандум о понуди за откуп обвезница не представљају понуду за куповину или тражење понуде за продају Обвезница у било којим околностима у којима је таква понуда или тражење незаконито.

Носиоци дилерског посла не сносе одговорност за садржај овог саопштења и ни Издавалац, Носиоци дилерског посла, нити Агент за понуду за откуп Обвезница и за информације у вези са Позивом за откуп, као ни њиховио директори, запослени или њихови огранци не дају препоруке имаоцима обвезница у вези са откупом Еврообвезница предвиђеним Позивом за откуп.

Ово обавештење не представља понуду за куповину или продају или прикупљање понуда за куповину или продају Хартије од вредности не могу се нудити или продавати у Сједињеним Државама без регистрације под или изузећа од захтева за регистрацијом Закона о хартијама од вредности. Нове Обвезнице нису биле и неће бити регистроване према Закону о хартијама од вредности или законима о хартијама од вредности било које државе или друге јурисдикције Сједињених Држава, и не могу се нудити, продати или испоручити, директно или индиректно, у Сједињеним Државама осим на основу изузећа или трансакције на коју не подлежу захтеви за регистрацију Закона о хартијама од вредности и важећих закона о државним хартијама од вредности.

Свака инвестициона одлука за куповину било које Нове Обвезницее треба да се донесе искључиво на основу информација садржаних у коначном проспекту који ће Република припремити за потребе продаје Нових Обвезница. Проспект у прелиминарном облику („Прелиминарни проспект“) од 5. новембра 2019. године припремила је Република у вези са издавањем нових обвезница. У складу са свим важећим законима и прописима о хартијама од вредности, прелиминарни проспект је доступан код носиоца дилерског посла (у својству заједничких носиоца понуде нових обвезница) на захтев, у складу са ограничењима понуде и продаје која су на њих применљива.

Циљано тржиште Нових Обвезница су подобне уговорне стране и професионални клијенти, како је дефинисано Директивом 2014/65/ ЕУ (са допунама, MiFID II) и сви канали за дистрибуцију нових обвезница одговарајућим странама и професионалним клијентима су одговарајући.

НИЈЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ ИЛИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ У ЈУРИСДИКЦИЈИ ГДЕ БИ ТАКВА ДИСТРИБУЦИЈА БИЛА НЕЗАКОНИТА
ЛЕИ Број: 254900W94OCY91V32O78