Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
23. децембра 2019.

Рангиране обавезујуће понуде за Комерцијалну банку

Дана 23. децембра 2019. године, Тендерска комисија Министарства финансија је, заједно са финансијским саветником, извршила прeглeд и oцeну правовремено достављених oбaвeзуjућих пoнудa и дoстaвљeнe прaтeћe дoкумeнтaциje, рaди рaнгирaњa oбaвeзуjућих пoнудa у тендерском поступку продаје акција Комерцијалне банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије.

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, као подносилац најбоље рангиране понуде jе, у складу са чланом 28. Уредбе о начину и поступку продаје банака које су у власништву Републике Србије, позвана да приступи преговорима ради закључења уговора о купопродаји.