Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
25. јуна 2019.

Отворенe Изјаве о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера

Данас је у Министарству финансија одржана седница Tендерске комисије која прати спровођење поступка продаје акција у власништву Републике Србије у Комерцијалној банци а.д. Београд, на којој су разматране пристигле изјаве о заинтересованости потенцијалних купаца.

Након разматрања свих пристиглих понуда, чланови Тендерске комисије су утврдили да je шест изјава о заинтересованости достављено благовремено и да садрже сву документацију предвиђену
јавним позивом.

Сагласно јавном позиву за достављање изјава о заинтересованости који је објављен нана 31.05.2019. године на продају се нуде акције Комерцијалне банке а.д. Београд које представљају не мање од 50,1 одсто укупног броја обичних акција издатих од стране банке, са могућношћу стицања највише 13.997.686 обичних акција издатих од стране банке – што чини укупно највише 83,23 одсто укупног броја издатих обичних акција банке.

Изјавом о заинтересованости, учесници на тендеру су имали задатак да докажу да се баве банкарском делатношћу у последње три године и да је вредност укупне активе која се односи на банкарску делатност већа од милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су прикупила средства у износу од најмање 500 милиона евра у последњих 10 година. Или, могли су да докажу и да управљају имовином вредном најмање милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су инвеститор последњих 10 година кроз минимално учешће у капиталу од 20 одсто у најмање једној банкарској групи, чија је актива износила преко милијарду евра, у најмање једној од датих година инвестиционог периода.

Сагласно Уредби о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије, учесници који испуњавају квалификационе критеријуме дефинисане у јавном позиву ће бити информисани писаним путем и биће позвани да узму учешће у даљем току тендерског поступка.

Наведеном Уредбом је предвиђено да Министарство финансија, након пријема изјава о заинтересованости, између осталог доноси и одлуку о врсти тендерског поступка. Након доношења ове одлуке, заинтересована лица која су поднела благовремене и потпуне изјаве о заинтересованости биће обавештена о даљем току поступка у складу са Уредбом.