Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
16. децембра 2019.

Отварање приспелих обавезујућих понуда у поступку тендерске продаје акција Комерцијалне банке а.д. у власништву Републике Србије

У року предвиђеном јавним позивом, у процесу тендерске продаје акција Комерцијалне банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србијe, поднете су три обавезујуће понуде.

На данашњој седници, Тендерска комисија Министарства финансија извршила је отварање приспелих понуда, у присуству понуђача који су поднели обавезујуће понуде у другој фази тендерског поступка за продају акција Комерцијалне банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије.

Предмет данашње седнице и јавног отварања приспелих обавезујућих понуда је да се констатује благовременост поднетих понуда, као и њихова потпуност – односно да понуде садрже све неопходне елементе прописане у овој фази тендерског поступка.

Ради транспарентности процеса, овлашћени представници свих понуђача који су доставили обавезујуће понуде, позвани су да присуствују отварању.

Тендерска комисија је констатовала да су приспеле 3 (три) понуде у року предвиђеном тендерском документацијом. Понуде су отворене и констатовано је да су комплетне, односно да садрже елементе предвиђене тендерском документацијом за другу, обавезујућу фазу тендерског поступка.

У наредним данима, Министарство ће, уз асистенцију финансијског саветника, извршити анализу и oцeну правовремено достављених oбaвeзуjућих пoнудa, рaди рaнгирaњa истих.

Квалификовани понуђачи ће бити обавештени о ранг листи, а подносиоцу најбоље рангиране понуде истовремено ће бити достављен и позив да приступи преговорима.