Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
10. октобра 2019.

Мали: Унапређујемо пословни амбијент у Србији

Скупштина Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о рачуноводству, Предлог закона о ревизији и Предлог закона о контроли државне помоћи.

„Предлог закона о рачуноводству и Предлог закона о ревизији имају за циљ да обезбеде квалитетније финансијско извештавање у Србији, што даље треба да подстакне домаћу привреду и привуче још страних инвестиција“, истакао је министар и додао да ће правна лица бити у обавези да ускладе своје пословање са одредбама новог Закона о рачуноводству у року од три године од дана када Закон ступи на снагу.

Он објашњава да су нове инвестиције наш улог за неупоредиво бољу будућност, али и потврда да све што радимо, у смислу поправљања пословног амбијента, даје добре резултате.

Према речима министра, примењивање Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) приликом састављања редовних годишњих извештаја имаће значајан утицај на смањење трошкова правних лица у вези са финансијским извештавањем, обезбедиће лакше пословање и транспарентније и поузданије извештаје.

„Изменама Закона о рачуноводству прихваћене су препоруке МАНИВАЛА у смислу забране кривично осуђиваним лицима и њиховим повезаним лицима да буду оснивачи и власници правних лица и предузетника који се баве пружањем рачуноводствених услуга“, додао је Мали.

Он је рекао да се размишљало о поједностављењу пословања, те да ће новим Законом предузетници бити у обавези да рачуноводствене исправе издају искључиво у електронском облику, а е-Фактуре биће обавезне почев од 1. јануара 2022. године.

„Морамо ићи у корак са светом, и у том смислу прилагођавамо прописе радом на дигитализацији услуга и смањењем бирократских процедура. Закон предвиђа једноставније процедуре издавања фактура, као и скраћивање времена које је неопходно за обављање ових послова. Биће омогућен и бржи повраћај ПДВ-а“, објаснио је министар.

Када је реч о изменама Предлога Закона о ревизији, Мали је нагласио да једну од најважнијих измена представља то што су јавни надзор над обављањем ревизије и контроле квалитета над радом ревизорске струке обједињени у оквиру једне институције – Комисије за хартије од вредности.

„Као земља кандидат за чланицу Европске уније настојимо да наше законе ускладимо са ЕУ регулативом. У складу са најбољом праксом, поступак ревизије ће се од сада одвијати у три институције, и то у Комори овлашћених ревизора, Одбору за јавни надзор над обављањем ревизије и у Министарству финансија“, истакао је министар.

Мали је рекао и да ће процес од почетка контроле квалитета рада ревизора до крајњег резултата бити краћи и да ће то допринети квалитетнијем финансијском извештавању.

Говорећи о Закону о контроли државне помоћи, министар је истакао да његово доношење има за циљ побољшање транспарентности приликом доделе државне помоћи, ефикаснију контролу и отклањање нејасноћа које су уочене у примени постојећег прописа.

„Новим Законом о контроли државне помоћи испунили смо преузете обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању, што омогућава да Комисија за контролу државне помоћи стекне статус правног лица, да располаже сопственим буџетом и да за свој рад одговара Народној Скупштини Србије“, рекао је Мали.

Комисија ће спроводити анализе додељене и инструмената државне помоћи, али ће и сачињавати годишњи извештај о додељеној државној помоћи, годишњи извештај о попису шема државне помоћи. Моћи ће да забрани доделу државне помоћи уколико оцени да је неусклађена, али ће моћи и да наложи повраћај већ додељених средстава.

У закону су јасно истакнути и побројани инструменти доделе државне помоћи ради лакшег сналажења даваоца државне помоћи, а наведене су и ситуације које не представљају државну помоћ.

Министар је закључио да је новим законом предвиђено успостављање електронске базе, односно регистра државне помоћи и de minimis помоћи, који треба да буду уведени најкасније у року од годину дана од почетка примене закона.