Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2011.

Часопис “Финансије“, број 1-6/2011

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
66. година, бр. 1-6/2011.
Београд

САДРЖАЈ

Ч Л А Н Ц И

СРБИЈА – ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Др Горан НИКОЛИЋ
АНАЛИЗА СТЕПЕНА ИСПУЊЕНОСТИ МАСТРИХТСКИХ КРИТЕРИЈУМА КОНВЕРГЕНЦИЈЕ: СРБИЈА И ЗЕМЉЕ РЕГИОНА

Др Властимир ВУКОВИЋ
ДИНАРИЗАЦИЈА: НЕИЗВОДЉИВА СТРАТЕГИЈА

Проф. др Наташа ТАЊЕВИЋ, проф. др Горан КВРГИЋ
ОСВРТ НА ОДРЕДБЕ НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Мр Богдан ПОПОВИЋ
РЕАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

Лидија БАРЈАКТАРОВИЋ, Снежана ПОПОВЧИЋ-АВРИЋ, Марина ЂЕНИЋ
УПРАВЉАЊЕ НАПЛАТОМ ПОТРАЖИВАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА

Кристина БУДИМЧЕВИЋ, Јелена РОДИЋ
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОПЦИЈАМА КАО ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

Проф. др Сафет КУРТОВИЋ
ПРИМЕНА ДЕРИВАТА У УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ РЕАЛНЕ ИМОВИНЕ

МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА

Др Ибрахим ТОТИЋ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ У СВЕТУ

Проф. др Синиша ОСТОЈИЋ
УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ РЕЦЕСИЈЕ НА РЕФОРМУ ПЕНЗИЈСКИХ СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Др Зоран ГРУБИШИЋ, МА Маја ПАУНОВИЋ
УТИЦАЈ МАКРОЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА НА РАЗВОЈ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА РЕЦЕСИЈЕ

Др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА МЕЂУНАРОДНЕ РАЗМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОРЕСКИМ СТВАРИМА

БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Др Снежана П. КНЕЖЕВИЋ
УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ БАНКЕ – АЛОКАЦИЈА И МЕРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЕРФОРМАНСИ

Др Владимир ЊЕГОМИР
ТРЖИШТЕ ОСИГУРАЊА И УЛОГА ДРЖАВЕ: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ФИНАНСИРАЊА КАТАСТРОФА

ОПШТА ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА

Мр Мехмед МУРИЋ
ИНФЛАЦИЈА И ПРИВРЕДНИ РАСТ

Проф. др Хасан ХАНИЋ, проф. др Љубиша СТАНОЈЕВИЋ, др Владислав МИШКОВИЋ
ПРИМЕНА ЕКСТЕНЗИВИРАНИХ МЕТОДА ИМПЛИЦИТНОГ ЗНАЊА У ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

П Р И К А З И

Проф. др Љубомир МАЏАР
„ИСКУШЕЊА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ“
Др Биљана Витковић

Проф. др Петар ЂУКИЋ

„ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – УТОПИЈА ИЛИ ШАНСА ЗА СРБИЈУ “
Мр Јасмина Кнежевић

Др Драгослав СЛОВИЋ, Борислав КНЕЖЕВИЋ

„ФНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ“
Мр Јовица Цветковић

pdf

Часопис Финансије 1-6-2011