Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2010.

Часопис “Финансије“, број 1-6/2010

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
65. година, бр. 1-6/2010
Београд

САДРЖАЈ

Ч Л А Н Ц И

СРБИЈА – ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Јасмина РОСКИЋ
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА СТРАНА УЛАГАЊА

Др Јадранка ЂУРОВИЋ-ТОДОРОВИЋ, Др Марина ЂОРЂЕВИЋ
(НЕ)ЕФИКАСНОСТ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Доц. др Маријана ЉУБИЋ
ПЛАТНИ ПРОМЕТ У СРБИЈИ

Др Горан НИКОЛИЋ
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЈА ДИНАРА И ДРУГИХ ИСТОЧНОЕВРОПСКИХ ВАЛУТА ОД ПОЧЕТКА СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Др Јелена РАДОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ
СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ

Мр Михајло БАБИН
НЕДОСТАЦИ АЛОКАТИВНОГ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРАЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА

Мр Борјана Б. МИРЈАНИЋ
ПОУЗДАНОСТ КОРИШЋЕЊА БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА У ПРОЦЕСУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДЛУЧИВАЊА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ

Др Наташа КОЖУЛ
УЛОГА ЕГЗОТИЧНИХ ИНСТРУМЕНАТА НА ТРЖИШТУ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА

Мр Маја МАРТИНОВИЋ
УТИЦАЈ АСИМЕТРИЈЕ И СПЉОШТЕНОСТИ КРИВЕ ПРИНОСА АКТИВЕ ПОРТФОЛИА НА ПОУЗДАНОСТ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОД РИЗИКОМ (ВаР-а)

МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА
Мр Нермина ПОБРИЋ
ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА: ИСКУСТВА И СМЕРНИЦЕ

Доц. др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ПОТЕНЦИЈАЛНО НЕПРАВИЧНИХ ПОРЕСКИХ РЕЖИМА

Доц. др Ибрахим ТОТИЋ
ИНКЛУЗИЈА ИСЛАМСКОГ БАНКАРСТВА У КОНВЕНЦИОНАЛНИ БАНКАРСКИ СИСТЕМ

Др Гордана ЖИВАЉЕВИЋ
МОДЕЛИРАЊЕ ЦЕНА ЕВРОПСКИХ ВАНИЛА ОПЦИЈА

БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Др Бојан С. ЂОРЂЕВИЋ
НЕКИ ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ СПРЕЧАВАЊА И РЕШАВАЊА БАНКАРСКИХ КРИЗА

Др Драган М. МОМИРОВИЋ
МАКРОПРУДИЦИЈАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И НОВИ ИЗАЗОВИ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

Др Владимир ЊЕГОМИР
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ: СОПСТВЕНА ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА (КЕПТИВИ) КАО АЛТЕРНАТИВА ОСИГУРАЊУ

ОПШТА ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА

Др Славиша ЂУКАНОВИЋ, мр Слободанка ЈОВИН
РАЧУНОВОДСТВО ПРИРОДНИХ ИЗВОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мр Алмир АЛИХОЏИЋ
ОПТИМИЗАЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ПУТЕМ ВОРОНОИ ДИАГРАМА

Др Славко ВУЈОВИЋ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕКОНОМИЈЕ ЗНАЊА: КЉУЧНИ ФАКТОР ПРОСПЕРИТЕТА И КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

П Р И К А З И

Др Властимир ВУКОВИЋ:
„СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И ПЕРФОРМАНСЕ БАНКАРСТВА СРБИЈЕ: 2002-2008.“
Проф. др Бранко Васиљевић

Др Снежана Р. СТОЈАНОВИЋ
„НЕПРАВИЧНА ПОРЕСКА КОНКУРЕНЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ“
Мр Јасмина Кнежевић

Џорџ АКЕРЛОФ и Роберт ШИЛЕР
„ЖИВОТНИ ДУХ: КАКО ПСИХОЛОГИЈА ЧОВЕКА ПОКРЕЋЕ ЕКОНОМИЈУ И ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ТО ЗНАЧАЈНО ЗА СВЕТСКИ КАПИТАЛИЗАМ?“
Др Биљана Витковић

Часо

Часопис Финансије 1-6-2010