Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2009.

Часопис “Финансије“, број 1-6/2009

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
64. година, бр. 1-6/2009.
Београд

САДРЖАЈ

Ч Л А Н Ц И

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Доц. др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ПОРЕСКА КОНКУРЕНЦИЈА ВЕРСУС ПОРЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЈА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Мр Лидија МАЏАР
ПРЕТПРИСТУПНА ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ-ОД ПРОГРАМА ЦАРДС ДО ПРОГРАМА ИПА

МОНЕТАРНА, ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Др Горан НИКОЛИЋ
ИСТОРИЈАТ ДИНАРА И ПЕРСПЕКТИВЕ УЛАСКА У ЕВРОЗОНУ

Мр Михајло БАБИН
ПРОЦИКЛИЧНА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ОДРЖАВАЊЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ СТАБИЛНОСТИ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2001-2008.

Радован МЕДИЋ, дипл. ецц – мастер
ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТИ ИНФЛАЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ПРИМЕНОМ МОДЕЛА ПАНЕЛА

Др Горан КВРГИЋ, мр Снежана ВИЛАРЕТ, Томо ВУЈОВИЋ
СВЕТСКА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА И УТИЦАЈ НА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ СБИЈЕ

Мр Мехмед МУРИЋ
ОПЕРАЦИЈЕ НА ОТВОРЕНОМ ТРЖИШТУ У
ФУНКЦИЈИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА

Никола РАДИВОЈЕВИЋ
МОГУЋНОСТ ФОРМИРАЊА ОПТИМАЛНОГ ПОРТФОЛИЈА АКЦИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈЕ

Вера СУБИЋ
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ НАСТАЛЕ ПРОЦЕСОМ СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ
стр.
Мр Маријана ЉУБИЋ
ПРИМЕНА БАЗЕЛСКОГ СПОРАЗУМА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТАНДАРДЕ КАПИТАЛА НА БАНКАРСКО ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ

Мр Гордана ЖИВАЉЕВИЋ
ЕГЗОТИЧНЕ ОПЦИЈЕ-МОТИВИ ЗА КРЕИРАЊЕ

Др Драган М. МОМИРОВИЋ
МУНИЦИПАЛНЕ ОБВЕЗНИЦЕ – НОВИНА ИЛИ ФИНАНСИЈСКА ИНОВАЦИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА СРБИЈЕ
стр.

БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Др Бојан С. ЂОРЂЕВИЋ
МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА БАНКАРСКИХ УСЛУГА

Др Владимир ЊЕГОМИР
SOLVENCY II ДИРЕКТИВА И ЊЕН УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА

КОНКУРЕНТНОСТ

Мр Александра ТОШОВИЋ-СТЕВАНОВИЋ
КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ И ИНДЕКС НАЦИОНАЛНЕ ИНОВАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ

П Р И К А З И
Проф. др Љубомир МАЏАР
„НЕДОСТАЈУЋЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЕВАЛУАЦИЈИ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ„
Др Маринко Бошњак

Др Бошко ЖИВКОВИЋ
“СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТРЖИШТА ДУГОВИНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”
Ђорђе Ћузовић

Огњен РАДОЊИЋ
„ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА:
РИЗИК, НЕИЗВЕСНОСТ И УСЛОВНА СТАБИЛНОСТ“
Мр Биљана Витковић

pdf

Часопис Финансије 1-6-2009