Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Uprava za trezor

Uprava za trezor
Pretraga go

Direktor Svetlana Ljubičić


Uprava za trezor, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja sledeće poslove:

1) u pripremi budžeta:
(1) koordiniše postupak pripreme budžeta;
(2) razrađuje smernice za pripremu budžeta;
(3) analizira zahteve za finansiranje korisnika budžetskih sredstava i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta;
(4) analizira finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžeta lokalnih vlasti i predlaže iznose transfera koji se unose u nacrt budžeta;
(5) učestvuje u pripremi finansijskih planova organizacija obaveznog socijanog osiguranja i budžeta lokalne samouprave;
(6) prati izvršenje budžeta u odnosu na plan korisnika budžetskih sredstava, daje predloge za korigovan plan radi izvršenja budžeta i upravljanja gotovinskom osnovom;
(7) prati primanja i izdatke budžeta, primanja i izdatke organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i primanja i izdatke budžeta lokalnih vlasti;
(8) daje preporuke korisnicima budžetskih sredstava, lokalnoj vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja po pitanjima budžetskog sistema i budžeta;

2) finansijsko planiranje, koje obuhvata:
(1) projekcije i praćenje priliva na sistemu konsolidovanog računa trezora i na računu trezora Republike i zahteve za izvršavanje izdataka;
(2) definisanje tromesečnih i mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;

3) upravljanje gotovinskim sredstvima Republike, koje obuhvata:
(1) upravljanje konsolidovanim računom trezora na koji se uplaćuju sva primanja i iz kojeg se vrše sva plaćanja iz budžeta, koji se odnose na:
- otvaranje i kontrolu bankarskih računa i podračuna;
- upravljanje bankarskim odnosima;
(2) upravljanje likvidnošću;
(3) razradu postupaka za naplatu primanja preko bankarskog sistema;
(4) upravljanje finansijskim sredstvima;

4) kontrola rashoda, koja obuhvata predlaganje postupaka odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;

5) budžetsko računovodstvo i izveštavanje, koje obuhvata:
(1) računovodstvene poslove za:
- obradu plaćanja i evidentiranje primanja;
- vođenje dnevnika, glavne knjige i odabranih pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke;
- međunarodne donacije i druge vidove pomoći;
(2) finansijsko izveštavanje;
(3) računovodstvenu metodologiju, uključujući:
- održavanje sistema klasifikacije;
- propisivanje pravila budžetskog računovodstva;
- propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja;

6) uspostavljanje finansijskog informacionog sistema, koji obuhvata direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, kao i sistem javnih prihoda i javnih rashoda (stalni informacioni sistem) i upravljanje tim sistemom;

7) poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, i to:
(1) vođenje spiska direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i druge registre utvrđene posebnim propisima;
(2) otvaranje i vođenje evidencija o uplatnim računima javnih prihoda;
(3) raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda na odgovarajuće podračune različitih nivoa vlasti, u skladu sa zakonom;
(4) vođenje podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;
(5) vođenje drugih računa, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
(6) prijem, kontrola i obrada naloga za plaćanja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;
(7) izdavanje naloga za plaćanja na teret podračuna direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, na osnovu sudskih i drugih izvršnih naslova, ispravke grešaka i naplate usluga;
(8) obavljanje gotovinskih isplata direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;
(9) prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda;
(10) prijem, kontrola i obrada godišnjih izveštaja korisnika sredstava, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
(11) vođenje fiskalne statistike, u skladu sa propisom koji donosi ministar;
(12) praćenje likvidnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i davanje podataka o tome, saglasno važećim propisima;

8) centralizovana obrada ličnih primanja zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike, koja obuhvata:
(1) obradu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;
(2) održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima i ličnim primanjima zaposlenih;

9) praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća, koja obuhvata:
(1) praćenje procesa restrukturiranja javnih preduzeća, u skladu sa sporazumima zaključenim sa međunarodnim finansijskim institucijama;
(2) učešće u pripremi smernica za izradu strateškog plana;
(3) propisivanje smernica za izradu poslovnog plana;
(4) analizu kvartalnih izveštaja;
(5) praćenje kretanja mase zarada;
(6) izradu izveštaja za potrebe komisije nadležne za restrukturiranje;

10) evidentiranje i praćenje državne pomoći.

11) upravljanje sredstvima nacionalnog fonda koja obezbeđuje Evropska unija.

12) vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava

13) vrši raspodelu sredstava ostvarenih u postupku privatizacije.


Informator o radu Ministarstva finansija - Uprave za trezor, 5.9.2008. godine

Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja, 30.5.2007. godine

LINK Posetite sajt Uprave za trezor

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd