Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13254