Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

На основу члана 41. став 12. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12 и 47/13),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК
о пореској пријави за порез по одбитку
"Службени гласник РС", бр. 74 од 21. августа 2013, 118 од 30. децембра 2013, 66 од 29. јуна 2014, 71 од 11. јула 2014 - исправка, 14 од 22. фебруара 2016, 21 од 10. марта 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописују се:

1) начин и поступак подношења и евидентирања, садржина пореске пријаве за порез и доприносе који се плаћају по одбитку за исплате прихода физичким лицима у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: порез по одбитку), као и начин плаћања пореза по одбитку на јединствени уплатни рачун, која се подноси на Обрасцу ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) начин и поступак подношења измењене пореске пријаве за порезе по одбитку који су доспели за плаћање до 28. фебруара 2014. године и за које су поднете прописане пореске пријаве Пореској управи, као и начин плаћања пореза по одбитку на прописане уплатне рачуне јавних прихода, по овим пријавама;

3) садржина потврде о плаћеном порезу по одбитку која се издаје на Обрасцу ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20___ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 118/2013

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку  („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд